ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

ၸိူဝ်းမီးၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ဝဵင်းလူင် လႄႈ ဝဵင်းဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီး 5000 လႄႈ ၼမ်လိူဝ်။ ၵေႃႉ UNFPA Myanmar.[1] ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝဵင်းလူင် တီႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း တီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈ ၼႃသေ ၼႄဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ (မျၢၼ်ႇမႃႇ)
An enlargeable map of Myanmar.
An ethnolinguistic map of Burma.

သဵၼ်ႈမၢႆဝဵင်းလူင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတီႈဝဵင်း

မႄးထတ်း
ၸၼ်ႉ ဝဵင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း 2014 (2019 လၢမ်း) 1993 လၢမ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ
1 တႃႈၵုင်ႈ   တႃႈၵုင်ႈ 5,160,512 3,361,741 +53.51%
2 ဝဵင်းလိူဝ်ႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 1,319,452 885,287 +49.04%
3 ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ 375,189 375,189 0.00%
4 တူၼ်ႈတီး   တႆး 304,253 131,483 +131.40%
5 မေႃႇလမႅင်ႇ   မွၼ်း 231,894 307,615 −24.62%
6 ပႃႇၵိူဝ်   ပႃႇၵိူဝ် 220,487 190,930 +15.48%
7 မူင်ႇယႂႃႇ   ၸႄႈၵႅင်း 201,446 138,576 +45.37%
8 ၸႄႈၼႃး   ၶၢင် 180,491 71,320 +153.07%
9 ပတဵင်ႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 172,923 183,903 −5.97%
10 ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ   ရၶႅင်ႇ 124,679 137,608 −9.40%
11 ပျီႇ   ပႃႇၵိူဝ် 123,247 105,698 +16.60%
12 ပၶူၵ်ႉၵူႇ   မၵူၺ်း 107,557 90,783 +18.48%
13 မျဵၵ်ႉ   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 107,185 122,670 −12.62%
14 မဵၵ်ႉထီႇလႃႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 102,405 129,674 −21.03%
15 တွင်ႇငူႇ   ပႃႇၵိူဝ် 98,822 83,538 +18.30%
16 မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 91,542 103,555 −11.60%
17 မိူင်းၵုတ်ႈ   တႃႈလိူဝ်ႇ 89,855 66,374 +35.38%
18 မၵူၺ်း   မၵူၺ်း 84,754 72,388 +17.08%
19 ႁိၼ်းတတႃႉ]]   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 80,956 104,660 −22.65%
20 ၸႄႈၵႅင်း   ၸႄႈၵႅင်း 79,944 59,937 +33.38%
21 တၢၼ်ႇလိၼ်ႇ   တႃႈၵုင်ႈ 79,526 56,654 +40.37%
22 ထဝႄႇ   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 73,470 96,755 −24.07%
23 ၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ   ပႃႇၵိူဝ် 72,873 70,008 +4.09%
24 သူၺ်ႇပူဝ်ႇ   ၸႄႈၵႅင်း 72,337 67,684 +6.87%
25 မၢၼ်ႈမေႃႇ   ၶၢင် 54,711 39,092 +39.95%
26 ဢွင်ႇလၢၼ်ႇ   မၵူၺ်း 52,865 43,223 +22.31%
27 ယေႇၼၢၼ်ႇၶျွင်း   မၵူၺ်း 49,588 90,845 −45.41%
28 ပူဝ်ႇၵလေး   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 48,335 53,462 −9.59%
29 မိၼ်းပူး   မၵူၺ်း 39,884 42,809 −6.83%
30 လႄးၵူး   တႃႈၵုင်ႈ 38,757 20,675 +87.46%
31 သႃႇယႃႇဝတီႇ   ပႃႇၵိူဝ် 38,116 42,478 −10.27%
32 ႁႃးၶႃး   ၶျၢင်း 27,654 10,699 +158.47%
33 တယႅတ်ႉ   မၵူၺ်း 20,278 46,361 −56.26%

သဵၼ်ႈမၢႆဝဵင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတီႈဝဵင်

မႄးထတ်း
ၸၼ်ႉ ဝဵင်း ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း 2014 1993 လၢမ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ
1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ   တႆး 144,031 107,604 +33.85%
2 ပၢင်ႇဢူး   တႃႈလိူဝ်ႇ 128,783 85,712 +50.25%
3 ၵၢတ်ႇလိုဝ်း   ၸႄႈၵႅင်း 120,506 68,259 +76.54%
4 မျႃႉဝတီႇ   ယၢင်း 113,155 113,155 0.00%
5 တႅၵ်ႉၵျီး   တႃႈၵုင်ႈ 88,000 88,000 0.00%
6 ၽႃဢၢင်ႇ   ယၢင်း 75,141 75,141 0.00%
7 မူႇၸေႈ   တႆး 74,313 74,313 0.00%
8 ပၢင်မၢၵ်ႇၼႃႉ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ 72,010 72,010 0.00%
9 ၽျူး   ပႃႇၵိူဝ် 63,880 32,946 +93.89%
10 ၽႃၵၢၼ်ႉ   ၶၢင် 60,123 60,123 0.00%
11 မျွင်းမျႃႉ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 58,698 58,698 0.00%
12 ႁူၺ်ႈၵူႈ   ၶၢင် 58,696 58,696 0.00%
13 ၵေႃႉတွင်း   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 57,949 57,949 0.00%
14 ၵၢတ်ႇလေႃႉ   တႆး 57,797 57,797 0.00%
15 တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ   မွၼ်း 57,208 57,208 0.00%
16 သထူင်ႇ   မွၼ်း 55,047 86,413 −36.30%
17 မုတူင်ႇ   မွၼ်း 52,514 62,222 −15.60%
18 တႃႈၶီႈလဵၵ်း   တႆး 51,553 51,553 0.00%
19 လွႆၶေႃ   ယၢင်းလႅင် 51,349 51,349 0.00%
20 ၽျႃႇပူင်ႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 49,128 50,874 −3.43%
21 ၺွင်ႇဢူး   တႃႈလိူဝ်ႇ 48,528 48,528 0.00%
22 တွင်ႇတႂိၼ်းၵျီး   မၵူၺ်း 46,023 52,330 −12.05%
23 ၶျွၵ်ႉ   မၵူၺ်း 45,076 67,845 −33.56%
24 ၵဵင်းတုင်   တႆး 44,289 57,022 −22.33%
25 တူပ်းမိုဝ်း   ၸႄႈၵႅင်း 43,737 43,737 0.00%
26 မဢူႇပိၼ်ႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 43,111 42,047 +2.53%
27 တုၼ်ႇတေး   တႃႈၵုင်ႈ 43,092 37,947 +13.56%
28 ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ   ယၢင်း 42,950 42,950 0.00%
29 ၵျွင်ႉပတွင်း   တႃႈလိူဝ်ႇ 42,817 42,817 0.00%
30 ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း   တႃႈၵုင်ႈ 42,778 42,778 0.00%
31 တတ်ႉၵူင်း ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ 41,683 41,683 0.00%
32 ၵျွၵ်ႉသႄႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 41,482 37,207 +11.49%
33 ၵျွၵ်းမႄး   တႆး 39,930 39,930 0.00%
34 တႅၵ်ႉဢူး   ပႃႇၵိူဝ် 38,477 38,477 0.00%
35 မျွၵ်ႉဢူး   ရၶႅင်ႇ 36,139 36,139 0.00%
36 ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ   မွၼ်း 35,224 39,694 −11.26%
37 ယေး   မွၼ်း 34,430 38,838 −11.35%
38 တၢင်ႉယၢၼ်း   တႆး 33,603 33,603 0.00%
39 မိူင်းယၢင်း   ၶၢင် 33,290 33,290 0.00%
40 ၶယၢၼ်း   တႃႈၵုင်ႈ 32,977 32,894 +0.25%
41 မေႃႇလမႅင်ႇၵျုၼ်း   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 32,915 31,909 +3.15%
42 ဝၢၼ်းတႂိၼ်း   တႃႈလိူဝ်ႇ 32,558 32,558 0.00%
43 ပျေႃႇပွႆႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 32,214 32,214 0.00%
44 တႃႈၼၢႆး   ၶၢင် 31,998 31,998 0.00%
45 ၵျွၵ်ႉတၵႃး   ပႃႇၵိူဝ် 31,656 31,656 0.00%
46 လပုတ်ႉတႃႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 31,174 34,074 −8.51%
47 ဢုမ်ႇပဝ်း   တႆး 30,313 30,313 0.00%
48 ၼမ်ႉၶမ်း   တႆး 30,269 30,269 0.00%
49 လႄႇဝေး ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ 30,208 30,208 0.00%
50 လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ   တႆး 29,533 29,533 0.00%
51 ပွင်ႇ   မွၼ်း 29,434 29,434 0.00%
52 တွင်ႇၵုပ်ႉ   ရၶႅင်ႇ 28,652 28,652 0.00%
53 တူင်းၶႂႃႉ   တႃႈၵုင်ႈ 28,018 42,825 −34.58%
54 ယမႄးတိၼ်း   တႃႈလိူဝ်ႇ 27,698 36,395 −23.90%
55 ၽယႃးတူင်းသူႇ   ယၢင်း 27,311 27,311 0.00%
56 ပၢင်လူင်   တႆး 27,115 27,115 0.00%
57 ၵၢတ်ႇသႃ   ၸႄႈၵႅင်း 26,732 31,517 −15.18%
58 မေႃႇပီႇ   တႃႈၵုင်ႈ 25,960 25,960 0.00%
59 ပွင်းတီႇ   ပႃႇၵိူဝ် 25,455 30,160 −15.60%
60 ၵၢၼ်ႉပလူႇ   ၸႄႈၵႅင်း 25,022 25,022 0.00%
61 မိူင်းၵွင်း   ၶၢင် 25,012 25,012 0.00%
62 ၵူတ်ႉၶၢႆ   တႆး 24,963 24,963 0.00%
63 လႅတ်ႉပတၢၼ်း   ပႃႇၵိူဝ် 24,792 31,763 −21.95%
64 သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ   ပႃႇၵိူဝ် 24,579 24,579 0.00%
65 ၵျႅၵ်ႉလၢတ်ႉ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 24,479 40,655 −39.79%
66 ၺွင်ႇတူင်း   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 24,455 32,706 −25.23%
67 ယေႇတႃႇသျေႇ   ပႃႇၵိူဝ် 24,420 24,420 0.00%
68 မတယႃႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 24,234 24,234 0.00%
69 ၵျူင်ႇပျေႃႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 23,966 23,966 0.00%
70 ၼမ်ႉၸၢင်   တႆး 23,792 23,792 0.00%
71 လဝ်ႉၵႆႇ   တႆး 23,435 23,435 0.00%
72 ႁူဝ်ပၢင်ႇ   ၶၢင် 23,352 23,352 0.00%
ယေႇၸၵျူဝ်ႇ   မၵူၺ်း 23,329 23,329 0.00%
73 ဝေႃး   ပႃႇၵိူဝ် 23,143 23,143 0.00%
74 ၵျူဝ်ႉပိၼ်ႇၵွၵ်ႉ   ပႃႇၵိူဝ် 22,947 22,947 0.00%
75 မိၼ်းပျႃး   ရၶႅင်ႇ 22,944 22,944 0.00%
76 ႁူဝ်ပူင်း   တႆး 22,840 22,840 0.00%
77 မျၢၼ်ႇဢွင်ႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 22,550 34,468 −34.58%
78 ဝႃးၶႄႇမ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 22,181 34,838 −36.33%
79 ဝဵင်းမႂ်ႇ   ၶၢင် 21,969 21,969 0.00%
80 ၶျွင်းဢူး   ၸႄႈၵႅင်း 21,929 21,929 0.00%
81 ထၼုၽျူႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 21,762 21,762 0.00%
82 ၵေႃလၢင်း   ၸႄႈၵႅင်း 21,431 21,431 0.00%
83 ၸလုၼ်ႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 21,254 21,254 0.00%
84 ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း   ၸႄႈၵႅင်း 21,220 21,220 0.00%
85 သီႇပေႃႉ   တႆး 20,897 20,897 0.00%
86 ၵျွၵ်ႉၽျူႇ   ရၶႅင်ႇ 20,866 20,866 0.00%
87 မိူင်းလႃး   တႆး 20,745 20,745 0.00%
88 တႃႇၸီႇ1   တႃႈလိူဝ်ႇ 20,561 20,561 0.00%
89 ယေႇဢူး   ၸႄႈၵႅင်း 20,458 20,458 0.00%
90 ပၢၼ်းတၼေႃႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 19,820 19,820 0.00%
91 ၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 19,495 19,495 0.00%
92 ၵျွၵ်ႉတေႃႇ   ရၶႅင်ႇ 19,492 19,492 0.00%
93 မျိတ်ႉတႃး   တႃႈလိူဝ်ႇ 19,342 19,342 0.00%
94 ပလေႃး   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 18,936 18,936 0.00%
95 ၼတ်ႉတလိၼ်း   ပႃႇၵိူဝ် 18,929 18,929 0.00%
96 ၼွင်ၶဵဝ်   တႆး 18,822 18,822 0.00%
97 ငတၢႆးၶျွင်း   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 18,743 18,743 0.00%
98 ပီးလိၼ်း   မွၼ်း 18,392 18,392 0.00%
99 သူၺ်ႇတွင်ႇ   ပႃႇၵိူဝ် 17,681 17,681 0.00%
100 ပၢၼ်းတွင်း   ပႃႇၵိူဝ် 17,678 17,678 0.00%
101 တွင်ႇတႃႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 17,528 17,528 0.00%
102 ၵဝ   ပႃႇၵိူဝ် 17,396 17,396 0.00%
103 ၽႃပွၼ်   ယၢင်း 17,320 17,320 0.00%
104 ႁူဝ်ပၢင်ႇ   တႆး 16,893 16,893 0.00%
105 မျိၼ်းမူႇ   ၸႄႈၵႅင်း 16,558 16,558 0.00%
106 ၽၢႆၶုၼ်ႇ   တႆး 16,546 16,546 0.00%
107 ယွင်ႁူၺ်ႈ   တႆး 16,208 16,208 0.00%
108 တၢၼ်ႇတွင်ႇၵျီး   ယၢင်း 16,056 16,056 0.00%
109 ၵျွင်းၵူင်း   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 16,052 16,052 0.00%
110 ပူႇတႂ်း   ၶၢင် 15,978 15,978 0.00%
111 ပၢင်သၢင်း   တႆး 15,936 15,936 0.00%
112 တၼၢတ်ႉပိၼ်ႇ   ပႃႇၵိူဝ် 15,822 31,048 −49.04%
113 တႄးၵူင်း   ပႃႇၵိူဝ် 15,752 15,752 0.00%
114 တေးတယႄး   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 15,320 15,320 0.00%
115 ၸီးၵူင်း   ပႃႇၵိူဝ် 15,233 15,233 0.00%
116 ႁၢႆးၵျီးၵျုၼ်း   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 14,794 14,794 0.00%
117 ၼၢတ်ႉမွၵ်ႉ   မၵူၺ်း 14,737 14,737 0.00%
118 မိူင်းငႄးလူင်   တႆး 14,675 14,675 0.00%
119 ၶမ်းပတ်း   ၸႄႈၵႅင်း 14,559 14,559 0.00%
120 ငူၺ်ႇသွင်ႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 14,489 14,489 0.00%
121 တၸႄႇ   ၸႄႈၵႅင်း 14,361 14,361 0.00%
122 တၢၼ်ႇတွႆး   ရၶႅင်ႇ 14,327 48,873 −70.69%
123 ဢူၵ်ႉတႂိၼ်း   ပႃႇၵိူဝ် 14,143 14,143 0.00%
124 ပွၵ်ႉၶွင်း   ပႃႇၵိူဝ် 14,037 14,037 0.00%
125 ၵမမွင်း   ယၢင်း 13,992 13,992 0.00%
126 ၵၢၼ်ႉၵေႃး   မၵူၺ်း 13,939 13,939 0.00%
127 မလႅင်ႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 13,850 13,850 0.00%
128 လမႅင်း   မွၼ်း 13,614 13,614 0.00%
129 ဢဵင်ႇမႄး   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 13,554 13,554 0.00%
130 တီႈၶင်ႉ   ၸႄႈၵႅင်း 13,535 13,535 0.00%
131 လွႆလႅမ်   တႆး 13,460 13,460 0.00%
132 တိတိမ်   ၶျၢင်း 13,452 13,452 0.00%
133 ဢိင်ႇၵပူႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 13,320 13,320 0.00%
134 ၼမ်ႉတူႈ   တႆး 13,298 13,298 0.00%
135 ၼထူဝ်းၵျီး   တႃႈလိူဝ်ႇ 12,818 12,818 0.00%
136 ပွၵ်ႉတေႃး   ရၶႅင်ႇ 12,714 12,714 0.00%
137 ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း   ရၶႅင်ႇ 12,691 12,691 0.00%
138 ပၢင်လွင်း   တႆး 12,629 12,629 0.00%
139 မိၼ်းလႃႉ   မၵူၺ်း 12,510 12,510 0.00%
140 တတႃးဢူး   တႃႈလိူဝ်ႇ 12,389 12,389 0.00%
141 ၸလိၼ်း   မၵူၺ်း 12,158 12,158 0.00%
142 ၵျုၼ်းလႃႉ   ၸႄႈၵႅင်း 12,148 12,148 0.00%
143 သီႇသႅင်ႇ   တႆး 12,073 12,073 0.00%
144 ဝဵင်းသိူဝ်   ၸႄႈၵႅင်း 11,972 11,972 0.00%
145 မွင်ႇတေႃး   ရၶႅင်ႇ 11,742 11,742 0.00%
146 မိၼ်းလႃႉ   ပႃႇၵိူဝ် 11,697 11,697 0.00%
147 မျေႇပူင်ႇ   ရၶႅင်ႇ 11,566 11,566 0.00%
148 ၶမ်းတီႈ   ၸႄႈၵႅင်း 11,551 11,551 0.00%
149 ဢူၵ်ႉၽူဝ်ႇ   ပႃႇၵိူဝ် 11,525 11,525 0.00%
150 လႅင်းပွႆႉ   ယၢင်း 11,511 11,511 0.00%
151 မိၼ်းတတ်ႉ   ၶျၢင်း 11,505 11,505 0.00%
152 ၶိၼ်ႇဢူး   ၸႄႈၵႅင်း 11,334 11,334 0.00%
153 တယႅတ်ႉၶျွင်း   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 11,305 11,305 0.00%
154 ၵၢၼ်ႇၵျီးထွင်ႉ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 11,092 11,092 0.00%
155 ၵျႅၵ်ႉမရေႃး   မွၼ်း 11,021 11,021 0.00%
156 ၵျွၵ်ႉၵျီး   ပႃႇၵိူဝ် 10,815 10,815 0.00%
157 ဝႅတ်ႉလႅတ်ႉ   ၸႄႈၵႅင်း 10,814 10,814 0.00%
158 ပၢင်းတရႃႉ   တႆး 10,762 10,762 0.00%
159 ၶမွၵ်ႉၵျီး   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 10,757 10,757 0.00%
160 မိူင်းမွၵ်ႇ   ၶၢင် 10,741 10,741 0.00%
161 ၵျွၵ်ႉမျွင်း   ၸႄႈၵႅင်း 10,703 10,703 0.00%
162 ငပုတေႃး   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 10,682 10,682 0.00%
163 ယေႇၵျီႇ   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 10,627 10,627 0.00%
164 မိူင်းယႆ   တႆး 10,620 10,620 0.00%
165 မိူင်းမိတ်ႈ   တႆး 10,260 10,260 0.00%
166 ၵဵင်းတုင်   တႆး 9,991 9,991 0.00%
167 ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ   ပႃႇၵိူဝ် 9,889 9,889 0.00%
168 ရမ်းပျႄး   ရၶႅင်ႇ 9,874 9,874 0.00%
169 မိူင်းသူႈ   တႆး 9,809 9,809 0.00%
170 မိူင်းၼၢႆး   တႆး 9,767 9,767 0.00%
171 ပူးတီးတွင်ႇ   ရၶႅင်ႇ 9,712 9,712 0.00%
172 ပၢင်သၢင်း   တႆး 9,530 9,530 0.00%
173 ဢယႃႇတေႃႇ   ၸႄႈၵႅင်း 9,516 9,516 0.00%
174 ၵႂႃႉ   ရၶႅင်ႇ 9,510 9,510 0.00%
175 ၶူဝ်လမ်   တႆး 9,470 9,470 0.00%
176 မူဝ်းၺူဝ်ႇ   ပႃႇၵိူဝ် 9,457 9,457 0.00%
177 သႅၼ်ဝီ   တႆး 9,152 9,152 0.00%
178 ၾလမ်း   ၶျၢင်း 9,092 9,092 0.00%
179 ၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး   ယၢင်း 9,085 9,085 0.00%
180 သဵၵ်ႉၽျူႇ   မၵူၺ်း 9,081 9,081 0.00%
181 မိူင်းပၼ်ႇ   တႆး 8,972 8,972 0.00%
182 မိူင်းၵူဝ်း   တႆး 8,847 8,847 0.00%
183 ၵလေးဝ   ၸႄႈၵႅင်း 8,819 8,819 0.00%
184 မတူႇပီႇ   ၶျၢင်း 8,622 8,622 0.00%
185 မေႃႇလဵၵ်း   ၸႄႈၵႅင်း 8,556 8,556 0.00%
186 ဢၢင်းတေႃႇ   ၸႄႈၵႅင်း 8,529 8,529 0.00%
187 ဢၼ်း   ရၶႅင်ႇ 8,514 8,514 0.00%
188 လွႆၸေႈ   ၶၢင် 8,375 8,375 0.00%
189 ၸိၼ်ႉၵၢႆႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 8,290 8,290 0.00%
190 ဢၢင်ႇတေႃး   တႆး 8,252 8,252 0.00%
191 မၢၼ်ႈၸေႈ   ၶၢင် 8,146 8,146 0.00%
192 တႃႈၵွင်   တႃႈလိူဝ်ႇ 8,135 8,135 0.00%
193 မျူဝ်ႉတိတ်ႉ   မၵူၺ်း 8,080 8,080 0.00%
194 မိူင်းသၢတ်ႇ   တႆး 8,004 8,004 0.00%
195 လၢႆးၶႃႈ   တႆး 8,001 8,001 0.00%
196 မျွင်ႇ   ၸႄႈၵႅင်း 7,795 7,795 0.00%
197 ၵႃႇလိ   တႆး 7,779 7,779 0.00%
198 ၶျွင်းသူင်ႇ   မွၼ်း 7,727 7,727 0.00%
199 မျႅင်ႇ   မၵူၺ်း 7,706 7,706 0.00%
200 ထၢၼ်တလၢၼ်   ၶျၢင်း 7,587 7,587 0.00%
201 ၵုၼ်ႁဵင်   တႆး 7,581 7,581 0.00%
202 ယတႄႉတွင်ႇ   ရၶႅင်ႇ 7,511 7,511 0.00%
203 ၸိၼ်ႉၵူး   တႃႈလိူဝ်ႇ 7,393 7,393 0.00%
204 တႃႇပွင်း   ဢေႇယႃႇဝတီႇ 7,300 7,300 0.00%
205 ပွၵ်ႉ   မၵူၺ်း 7,286 7,286 0.00%
206 ငၸုၼ်ႇ   တႃႈလိူဝ်ႇ 7,080 7,080 0.00%
207 မိူင်းယႆ   တႆး 7,046 7,046 0.00%
208 ပၢင်ၵႆႇၽူႈ   ၸႄႈၵႅင်း 6,963 6,963 0.00%
209 မိူင်းပဵင်း   တႆး 6,841 6,841 0.00%
210 ၸေႇတုၵ်ႉတရႃႇ   မၵူၺ်း 6,514 6,514 0.00%
211 လၢင်းၶိူဝ်း   တႆး 6,484 6,484 0.00%
212 ပလႅတ်ႉဝ   ၶျၢင်း 6,374 6,374 0.00%
213 ပႂိၼ်ႉၽျူႇ   မၵူၺ်း 6,350 6,350 0.00%
214 ပလွၵ်ႉ   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 6,176 6,176 0.00%
215 မိူင်းမွၵ်ႇ   ၸႄႈၵႅင်း 6,165 6,165 0.00%
216 မိူင်းၽျၢၵ်ႈ   တႆး 6,074 6,074 0.00%
217 ၵျဵၼ်ႇတလီႇ   ရၶႅင်ႇ 5,878 5,878 0.00%
218 မိူင်းတူၼ်   တႆး 5,819 5,819 0.00%
219 ငတယွၵ်ႉ   တႃႈလိူဝ်ႇ 5,815 5,815 0.00%
220 ၵၢင်မိူင်း   ၶၢင် 5,734 5,734 0.00%
221 မိူင်းမႂ်ႇ၊ ဝဵင်း   တႆး 5,655 5,655 0.00%
222 တပဵၵ်ႉၵျိၼ်း   တႃႈလိူဝ်ႇ 5,630 5,630 0.00%
223 တီးမေႃႉသူဝ်ႇ၊ ဝဵင်း   ယၢင်းလႅင် 5,621 5,621 0.00%
224 သႃးလိၼ်းၵျီး   ၸႄႈၵႅင်း 5,553 5,553 0.00%
225 ၵုၼ်လူင်   တႆး 5,549 5,549 0.00%
226 ၵျုၼ်းၸု   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 5,548 5,548 0.00%
227 တၼိၼ်းတႃႇယီႇ   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 5,514 5,514 0.00%
228 မဢီႇ   ရၶႅင်ႇ 5,435 5,435 0.00%
229 သျိၼ်ႇပူၺ်ႇယၢင်ႇ   ၶၢင် 5,417 5,417 0.00%
230 ပူၵ်ႉပျိၼ်း   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 5,384 5,384 0.00%
231 လွင်းလူင်   တၼိၼ်းတႃႇယီႇ 5,334 5,334 0.00%
232 မၢၼ်ႇဢွင်ႇ   ရၶႅင်ႇ 5,246 5,246 0.00%
233 မွၵ်ႇမႆႇ   တႆး 5,222 5,222 0.00%
234 ပုတလိၼ်ႇ   ၸႄႈၵႅင်း 5,210 5,210 0.00%
235 ၵၢမ်ႇမ   မၵူၺ်း 5,202 5,202 0.00%
236 သိၼ်ႇပွင်ႇဝႄး   မၵူၺ်း 5,089 5,089 0.00%
ၵျႅၵ်ႉၶမီႇ   မွၼ်း 39,239 39,239 0.00%
မူၵ်ႉတမ   မွၼ်း 39,671 39,671 0.00%

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. UNFPA Myanmar - Census. Archived from the original on 6 September 2018။ Retrieved on 5 February 2019Archive copy. Archived from the original on 6 September 2018။ Retrieved on 9 August 2021

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ

မႄးထတ်း