တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ တႃႇ ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ။

ပီႁူဝ်ႁဵင် 3မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ႁဵင် 2မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 19မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 18မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 17မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 16မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 15မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 14မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 12မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ႁဵင် 1မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 10မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 9မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 6မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 5မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 4မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 3မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 1မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ႁဵင် 1မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 1မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 3မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 4မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 5မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 6မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 9မႄးထတ်း

တႃႇသိုပ်ႇၵၢႆႇလူတူၺ်းမႄးထတ်း