တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ တႃႇ ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ။

ပီႁူဝ်ႁဵင် 3 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ႁဵင် 2 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 19 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 18 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 17 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 16 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 15 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 14 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 12 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ႁဵင် 1 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 10 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 9 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 6 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 5 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 4 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 3 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2 မႄးထတ်း

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 1 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ႁဵင် 1 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 1 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 3 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 4 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 5 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 6 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8 မႄးထတ်း

ပီႇၸီႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 9 မႄးထတ်း

တႃႇသိုပ်ႇၵၢႆႇလူတူၺ်း မႄးထတ်း