ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 17

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 17 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီး 1601 တေႃႇ 1700 ယဝ်ႉ။ တီႈယူးရူပ်ႉၼႆႉ ၽႅဝ်ႁွတ်ႈထိုင် ပၢႆးၸဝ်ႉၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇသေ ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသၢမ်သိပ်းပီၼႆယဝ်ႉ။ [1] ၽွင်းပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇသုတ်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယူးရူပ်ႉၶဝ်ၼႆ့ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆးသၢႆႊဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႄႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢႆးသၢႆႊသေ လႆႈႁူႉပွင်ႇ လွင်ႈ လေႃႇၵမ်ႇသမ်ႇ၊ ၽႆးၾႃႉ၊ တႄႇလီႇၸၵူၵ်ႉ၊ မႅၵ်ႇၶရူဝ်ႇၸၵူၵ်ႉ၊ ၵႄးၵုလတ်ႉ၊ ႁႅင်းၸၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼိယႃႇမလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁင်း ၼိဝ်ႇတၢၼ်ႇ၊ ႁႅင်းတဵၵ်းလူမ်း၊ ၸၢၵ်ႈၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈပၢႆးသၢႆႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ၵႄႇလီႇလီႇယူဝ်ႇ၊ ၵျူဝ်းႁၼ်ၵပ်ႉပလႃႇ၊ ႁၢႆးၵျိၼ်း၊ ရေႃးပတ်ႉႁုတ်ႉ၊ ဢၢႆးသႅတ်ႉၼိဝ်ႇတၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ၊ ၽဵင်း၊ ပၢႆးမူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. The Thirty-Years-War. Western New England College. Archived from the original on 1999-10-09။ Retrieved on 2008-05-24