ပွင်ႈလိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ပီ 39 ယဝ်ႉ။
ပီႁူဝ်ႁဵင်:
ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ:
ပီႁူဝ်သိပ်း:
ႁူဝ်ပီ:

ၽိုၼ်မၢႆ ပီ 39 ထတ်း

လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မေႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။