ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်သိပ်းပီ ဢၼ်တႄႇ ပီႇၸီႇ 2 ႁူဝ်ႁဵင်းပီ တေႃႇ ဢေႇတီႇ 3 ႁူဝ်ႁဵင်ပီသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 2 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ
ပီႇၸီႇ 20 ရာစု ပီႇၸီႇ 1990 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1980 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1970 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1960 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1950 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1940 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1930 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1920 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1910 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1900 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 19 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1890 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1880 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1870 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1860 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1850 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1840 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1830 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1820 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1810 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1800 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 18 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1790 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1780 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1770 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1760 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1750 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1740 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1730 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1720 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1710 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1700 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 17 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1690 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1680 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1670 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1660 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1650 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1640 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1630 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1620 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1610 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1600 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 16 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1590 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1580 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1570 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1560 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1550 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1540 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1530 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1520 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1510 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1500 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 15 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1490 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1480 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1470 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1460 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1450 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1440 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1430 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1420 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1410 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1400 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 14 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1390 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1380 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1370 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1360 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1350 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1340 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1330 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1320 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1310 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1300 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 13 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1290 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1280 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1270 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1260 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1250 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1240 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1230 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1220 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1210 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1200 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 12 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1190 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1180 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1170 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1160 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1150 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1140 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1130 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1120 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1110 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1100 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 11 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 1090 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1080 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1070 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1060 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1050 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1040 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1030 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1020 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1010 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 1000 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 1 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ
ပီႇၸီႇ 10 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 990 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 980 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 970 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 960 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 950 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 940 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 930 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 920 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 910 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 900 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 9 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 890 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 880 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 870 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 860 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 850 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 840 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 830 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 820 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 810 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 800 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 8 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 790 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 780 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 770 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 760 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 750 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 740 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 730 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 720 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 710 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 700 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 7 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 690 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 680 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 670 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 660 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 650 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 640 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 630 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 620 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 610 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 600 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 6 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 590 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 580 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 570 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 560 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 550 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 540 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 530 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 520 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 510 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 500 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 5 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 490 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 480 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 470 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 460 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 450 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 440 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 430 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 420 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 410 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 400 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 4 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 390 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 380 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 370 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 360 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 350 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 340 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 330 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 320 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 310 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 300 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 3 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 290 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 280 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 270 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 260 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 250 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 240 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 230 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 220 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 210 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 200 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 2 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 190 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 180 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 170 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 160 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 150 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 140 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 130 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 120 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 110 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 100 ႁူဝ်သိပ်းပီ
ပီႇၸီႇ 1 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပီႇၸီႇ 90 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 80 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 70 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 60 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 850 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 40 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 30 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 20 ႁူဝ်သိပ်းပီ ပီႇၸီႇ 10 ႁူဝ်သိပ်းပီ [note 1]
1 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ
1 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ [note 2] 10 ႁူဝ်သိပ်းပီ 20 ႁူဝ်သိပ်းပီ 30 ႁူဝ်သိပ်းပီ 40 ႁူဝ်သိပ်းပီ 50 ႁူဝ်သိပ်းပီ 60 ႁူဝ်သိပ်းပီ 70 ႁူဝ်သိပ်းပီ 80 ႁူဝ်သိပ်းပီ 90 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 100 ႁူဝ်သိပ်းပီ 110 ႁူဝ်သိပ်းပီ 120 ႁူဝ်သိပ်းပီ 130 ႁူဝ်သိပ်းပီ 140 ႁူဝ်သိပ်းပီ 150 ႁူဝ်သိပ်းပီ 160 ႁူဝ်သိပ်းပီ 170 ႁူဝ်သိပ်းပီ 180 ႁူဝ်သိပ်းပီ 190 ႁူဝ်သိပ်းပီ
3 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 200 ႁူဝ်သိပ်းပီ 210 ႁူဝ်သိပ်းပီ 220 ႁူဝ်သိပ်းပီ 230 ႁူဝ်သိပ်းပီ 240 ႁူဝ်သိပ်းပီ 250 ႁူဝ်သိပ်းပီ 260 ႁူဝ်သိပ်းပီ 270 ႁူဝ်သိပ်းပီ 280 ႁူဝ်သိပ်းပီ 290 ႁူဝ်သိပ်းပီ
4 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 300 ႁူဝ်သိပ်းပီ 310 ႁူဝ်သိပ်းပီ 320 ႁူဝ်သိပ်းပီ 330 ႁူဝ်သိပ်းပီ 340 ႁူဝ်သိပ်းပီ 350 ႁူဝ်သိပ်းပီ 360 ႁူဝ်သိပ်းပီ 370 ႁူဝ်သိပ်းပီ 380 ႁူဝ်သိပ်းပီ 390 ႁူဝ်သိပ်းပီ
5 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 400 ႁူဝ်သိပ်းပီ 410 ႁူဝ်သိပ်းပီ 420 ႁူဝ်သိပ်းပီ 430 ႁူဝ်သိပ်းပီ 440 ႁူဝ်သိပ်းပီ 450 ႁူဝ်သိပ်းပီ 460 ႁူဝ်သိပ်းပီ 470 ႁူဝ်သိပ်းပီ 480 ႁူဝ်သိပ်းပီ 490 ႁူဝ်သိပ်းပီ
6 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 500 ႁူဝ်သိပ်းပီ 510 ႁူဝ်သိပ်းပီ 520 ႁူဝ်သိပ်းပီ 530 ႁူဝ်သိပ်းပီ 540 ႁူဝ်သိပ်းပီ 550 ႁူဝ်သိပ်းပီ 560 ႁူဝ်သိပ်းပီ 570 ႁူဝ်သိပ်းပီ 580 ႁူဝ်သိပ်းပီ 590 ႁူဝ်သိပ်းပီ
7 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 600 ႁူဝ်သိပ်းပီ 610 ႁူဝ်သိပ်းပီ 620 ႁူဝ်သိပ်းပီ 630 ႁူဝ်သိပ်းပီ 640 ႁူဝ်သိပ်းပီ 650 ႁူဝ်သိပ်းပီ 660 ႁူဝ်သိပ်းပီ 670 ႁူဝ်သိပ်းပီ 680 ႁူဝ်သိပ်းပီ 690 ႁူဝ်သိပ်းပီ
8 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 700 ႁူဝ်သိပ်းပီ 710 ႁူဝ်သိပ်းပီ 720 ႁူဝ်သိပ်းပီ 730 ႁူဝ်သိပ်းပီ 740 ႁူဝ်သိပ်းပီ 750 ႁူဝ်သိပ်းပီ 760 ႁူဝ်သိပ်းပီ 770 ႁူဝ်သိပ်းပီ 780 ႁူဝ်သိပ်းပီ 790 ႁူဝ်သိပ်းပီ
9 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 800 ႁူဝ်သိပ်းပီ 810 ႁူဝ်သိပ်းပီ 820 ႁူဝ်သိပ်းပီ 830 ႁူဝ်သိပ်းပီ 840 ႁူဝ်သိပ်းပီ 850 ႁူဝ်သိပ်းပီ 860 ႁူဝ်သိပ်းပီ 870 ႁူဝ်သိပ်းပီ 880 ႁူဝ်သိပ်းပီ 890 ႁူဝ်သိပ်းပီ
10 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 900 ႁူဝ်သိပ်းပီ 910 ႁူဝ်သိပ်းပီ 920 ႁူဝ်သိပ်းပီ 930 ႁူဝ်သိပ်းပီ 940 ႁူဝ်သိပ်းပီ 950 ႁူဝ်သိပ်းပီ 960 ႁူဝ်သိပ်းပီ 970 ႁူဝ်သိပ်းပီ 980 ႁူဝ်သိပ်းပီ 990 ႁူဝ်သိပ်းပီ
2 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ
11 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1000 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1010 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1020 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1030 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1040 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1050 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1060 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1070 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1080 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1090 ႁူဝ်သိပ်းပီ
12 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1100 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1110 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1120 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1130 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1140 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1150 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1160 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1170 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1180 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1190 ႁူဝ်သိပ်းပီ
13 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1200 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1210 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1220 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1230 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1240 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1250 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1260 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1270 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1280 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1290 ႁူဝ်သိပ်းပီ
14 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1300 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1310 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1320 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1330 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1340 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1350 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1360 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1370 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1380 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1390 ႁူဝ်သိပ်းပီ
15 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1400 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1410 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1420 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1430 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1440 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1450 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1460 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1470 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1480 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1490 ႁူဝ်သိပ်းပီ
16 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1500 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1510 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1520 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1530 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1540 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1550 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1560 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1570 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1580 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1590 ႁူဝ်သိပ်းပီ
17 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1600 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1610 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1620 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1630 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1640 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1650 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1660 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1670 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1680 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1690 ႁူဝ်သိပ်းပီ
18 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1700 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1710 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1720 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1730 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1740 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1750 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1760 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1770 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1780 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1790 ႁူဝ်သိပ်းပီ
19 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1800 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1810 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1820 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1830 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1840 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1850 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1860 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1870 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1880 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1890 ႁူဝ်သိပ်းပီ
20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 1900 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1910 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1920 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1930 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1940 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1950 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1960 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1970 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1980 ႁူဝ်သိပ်းပီ 1990 ႁူဝ်သိပ်းပီ
3 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ
21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2000 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2010 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2020 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2030 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2040 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2050 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2060 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2070 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2080 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2090 ႁူဝ်သိပ်းပီ
22 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2100 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2110 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2120 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2130 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2140 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2150 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2160 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2170 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2180 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2190 ႁူဝ်သိပ်းပီ
23 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2200 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2210 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2220 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2230 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2240 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2250 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2260 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2270 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2280 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2290 ႁူဝ်သိပ်းပီ
24 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2300 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2310 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2320 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2330 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2340 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2350 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2360 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2370 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2380 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2390 ႁူဝ်သိပ်းပီ
25 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2400 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2410 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2420 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2430 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2440 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2450 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2460 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2470 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2480 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2490 ႁူဝ်သိပ်းပီ
26 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2500 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2510 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2520 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2530 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2540 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2550 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2560 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2570 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2580 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2590 ႁူဝ်သိပ်းပီ
27 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2600 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2610 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2620 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2630 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2640 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2650 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2660 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2670 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2680 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2690 ႁူဝ်သိပ်းပီ
28 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2700 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2710 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2720 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2730 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2740 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2750 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2760 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2770 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2780 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2790 ႁူဝ်သိပ်းပီ
29 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2800 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2810 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2820 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2830 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2840 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2850 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2860 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2870 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2880 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2890 ႁူဝ်သိပ်းပီ
30 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 2900 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2910 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2920 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2930 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2940 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2950 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2960 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2970 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2980 ႁူဝ်သိပ်းပီ 2990 ႁူဝ်သိပ်းပီ

တႃႇသိုပ်ႇၵၢႆႇလူတူၺ် မႄးထတ်း

မှတ်စုများ မႄးထတ်း

  1. ပီႇၸီႇ 0 ႁူဝ်သိပ်းပီတွင် 9 နှစ်သာ ပါရှိသောကြောင့် ယင်းသည် ႁူဝ်သိပ်းပီ မဟုတ်ပေ။
  2. 9 နှစ်သာ ရှိသောကြောင့် 0 ႁူဝ်သိပ်းပီဟူ၍ မရှိပေ။