ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ
(လုၵ်ႉတီး 20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20 ၼႆႉ တႄႇမႃး ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1, ပီ 1901 သေ[3] မူတ်းသဵင်ႈမႃး တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 31, ပီ 2000 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[4][5] ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ 2 ၸူဝ်ႈႁဵင်ပီသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ပီ 1900 ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တီႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်သိုၵ်းယဵၼ်၊ ႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃး၊ ပိူင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၶူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ၊ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၾႃႉမိုၼ်ႇမုင်ႈ၊ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ၊ လွင်ႈယွၼ်ႇယမ်း လွင်ႈယၢၵ်ႈၽၢၼ်၊ လွင်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တိူဝ်းလိူဝ်မႃး၊ လွင်ႈပိူင်ၽိင်ႈတိုၼ်း လူႉလႅဝ်မႃး ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ[6][7] ဢႃႉယုႉၽတ်ႉၽဵင်ႇၼႆႉ ဢဝ်တင်းၵမ်ႇၽႃႇသေ ဝႆႉပဵꧣ် ႗႐ လႄႈ တိူဝ်းလိူဝ်မႃး ႔႐ ပီသေ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[8] ထိုင် ပီ 1927 မႃး ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢၼ်မီး ႒ ပီႇလီႇယႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ထိုင်မႃး ပီ 1999 ၼၼ်ႉ တိူဝ်းလိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးထိုင် ႖ ပီႇလီႇယႅၼ်ႇ ယဝ်ႉ။[9]

20 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ပီႇ ၶိုင်ႈပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းႁဝ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းၾႃႉမိုၼ်ႇမုင်ႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ဢပူဝ်ႇလူဝ်ႇ ၁၇ လႆႈႁၼ် ၵမ်ႇၽႃႇ။
လွင်ႈၵူၼ်းသၢင်ႈ ၸူးၵမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ သိူင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတူဝ်မီးၸႂ်တၢင်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။။[1][2]

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း