ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးၸိုဝ်ႈဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း ၽႃႇသႃႇတႆးလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်တင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း /လိၵ်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းသေ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

Digital Object Identifier တူဝ်ယေႃႈ DOI ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ လိၵ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် ၶူဝ်းၶွင် တီႇၵျိတ်ႇတႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်မဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် လၵ်းၸဵင် ဢၢႆဢႅတ်ႉဢူဝ်ႇ (ISO) တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် တီႇၵျိတ်ႇတႄႇ ၵမ်ႉၼမ် ဢၼ်လႆႈႁၼ်တီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵျႃႇၼႄႇ၊ လိၵ်ႈလဝ်ႈတၢင်ႇ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ၊ ပုၵ်ႉလွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Digital object identifier
တူဝ်ယေႃႈ DOI
သိုပ်ႇမိုတ်ႈ 2000 (2000)
ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ် International DOI Foundation
ပိူင်ယၢင်ႇ 10.1000/182
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ doi.org


ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မႄးထတ်း