သဵၼ်ႈမၢႆ ပီႁူဝ်ႁဵင်

(လုၵ်ႉတီး သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁဵင်ပီ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း ပီႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃးမႄးထတ်း

ပီႇၸီႇမႄးထတ်း

ဢေႇတီႇမႄးထတ်း

မိူဝ်းၼႃႈမႄးထတ်း

တႃႇသိုပ်ႇၵၢႆႇလူတူၺ်းမႄးထတ်း