သၢမ် ပီႁူဝ်ႁဵင် ၼႆႉ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵရီႇၵေႃႉရီယၼ်း ၼၼ်ႉ တႄႇတီႈ ပီ 2001 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်း သေ တေသုတ်းသဵင်ႈတီႈ ပီ 3000 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1] ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ် ႁူဝ်ႁဵင်းပီ ယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ပီႁူဝ်ႁဵင် ထူၼ်ႈသၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[2][3]

ဢွမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းထတ်း

  • 2109 ဢေႇပရႄႇ 27 - ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်းၶုတ်းဢဝ် ဢွမ်ၶၢဝ်းယၢမ်း (Time capsule) ဝၢႆးႁိုင်ပၢၵ်ႇပီ ဢၼ်တႄႇၽင်ဝႆႉ မိူဝ်ႈ ပီ 2009၊ ဢႄႇပရႄႇ 27 တီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၽၢၵ်ႈ ယူင်ႉသၢင်ႈ ပၢင်ဢူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ရုတ်ႉၵျႃးၸ်၊ တီႈ ၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းၵျႃႇၸီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ
  • 2968 - တီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢၵ်ႇပီ ႁီႇလီႇယႅမ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ ဢမႃႇရီးလူဝ်ႇ၊ တီႈ ၸႄႈမိူင်းတႅၵ်ႉသတ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢွမ်ၶၢဝ်းယၢမ်း သီႇဢွမ်သေ တႄႇဢဝ် ပီ 1976 ၽွင်းၶဝ် တႄႇၶတ်းသေႃး ဢၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပိုတ်ႇ ပေႃးႁိုင် ႁဵင်ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. United States Naval Observatory, "The 21st Century and the 3rd Millennium:When Did They Begin?" Archived 2019-10-02 at the Wayback Machine.
  2. "When and where did the new Millennium officially start, and why? Archived 2012-06-20 at the Wayback Machine.". Royal Observatory Greenwich
  3. Associated Press (2001-01-01). Y2K It Wasn't, but It Was a Party. Los Angeles Times. Retrieved on 2015-10-15