ပီႊႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ၽႃႇသႃႇလႅတ်ႇတိၼ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း mille ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လူင်းပဵၼ်မႃးသေ မိူၼ်ၵၼ်တင်ႈ ပီ 1000 ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ပီႁူဝ်ႁဵင်ၼႆႉ ဢဝ်တီႈတႄႇမၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉသေ ၵႆႉၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ 1050 ယဝ်ႉ။ တီႈ ပိူင်ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ် တူဝ်ၼပ်ႉ တႄႇတီႈ 0ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပီႁူဝ်ႁဵင်ၼႆႉ တႄႇတီႈ x000 သေ တေသုတ်းတီႈ x999 ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထိုင် ပီ 2000 ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပီႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်မႂ်ႇသေ လႆႈမီးၶေႃႈထဵင်ၵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။