ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းပဵၼ်မႃး တီႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႄႈ ပီႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


တႃႇသိုပ်ႇၵၢႆႇလူတူၺ်း မႄးထတ်း