1740

ပီႁူဝ်ႁဵင်:
ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ:
ပီႁူဝ်သိပ်း:
ႁူဝ်ပီ:

ၽိုၼ်မၢႆ ပီ 1740 ထတ်း

လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မေႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ထတ်း

(1) ဝၼ်း။

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=1740&oldid=30120"