ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 18

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 18 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵရီႇၵေႃႉရီးယႅၼ်းဝႃႈ တႄႇတီး 1701 တေႃႇထိုင် 1800 ယဝ်ႉ။ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 18ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၾရၢင်ႇသဵတ်ႈလႄႈ လႆႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းပွင်ႇလႅင်းၸူး ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၺၢၼ်ႇဢွၵ်းဢေႃႇပိုတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ လႆႈတႄႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 1770 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ လႆႈပွႆႇၽႃႇႈပႅၻ်ႈ ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ ဢမေႇရိၵႁွင်ႇ တင်းၼမ်သေ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်း ပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃလႆႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ဢၢႆၵႂၼ်းၼမ်ႉမႆႈသေ ႁေႃႈလႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 18ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိူင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလွင်ႈယူႇသဝ်းၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉ။

လႅၼ်လိၼ်ပၢႆးမိူင်း မိူဝ်ႈပီ 1700
လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၾရၢင်ႈသဵတ်ႈ ပီ 1789၊ ၵျူႇလၢႆႇ 14
လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈ ပွတ်းလႃႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 18ယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း