ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 3

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 3 ၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ် ဢေႇတီႇ 201 တေႃႇ 300 ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆႉ တီႈ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇရူမ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းပႃႇသျႃးၼၼ်ႉ Sassanid ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇ ၽွင်းငမ်းယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၽွင်းငမ်း မိူင်းသၢမ်မိူင်းယဝ်ႉ။

ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ပၢႆးၸဝ်ႉ 3 ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵမ်ႇၽႃႇ မိူဝ်ႈ ဢေႇတီႇ 250
ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ မိူဝ်ႈ 3 ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သုတ်းသဵင်ႈ

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း