ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇ ဝႃႈ တႄႇတီႈ ဢေႇတီႇ 601 တေႃႇ 700 ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမူႇသလိၼ်ႇ ဢၼ် မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ဢႃႇရတ်ႉဝီးယႃးၼႆသေ လႆႈတႄႇမိူဝ်ႈ ပီ 622 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ သဵင်ႈၵႂႃႇသေ မိူဝ်ႈပီ 632 ၼၼ်ႉ ၽႃႇသႃႇဢမ်ႇၸလၢၼ်ႇၼႆႉ ၽႅဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ၵုၼ်ပႅၼ်ဢႃႇရီႇဝီးယႅၼ်းယဝ်ႉ။ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7ၼႆႉ ဢမ်ႇၸလၢၼ်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈသိမ်းဢဝ် မိူင်းပႃႇသျႃးသေ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇ Sassanid လႆႈတူၵ်းသုမ်းမႃးယဝ်ႉ။ သိမ်းဢဝ်ပႃး သီးရီးယႃး၊ ပလႅတ်ႉၸတၢႆး၊ ဢႃႇမေးၼီးယႃး လႄႈ ဢမေႇရိၵႁွင်ႇယဝ်ႉ။ ၽွင်း ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇဢႃႇရတ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇၸၼ်ႇၸိၼ်ႇတၢႆးၼႆႉ လႆႈဝဝ်းသဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

ၵမ်ႇၽႃႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ပၢႆးၸဝ်ႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7
ၵမ်ႇၽႃႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်း ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 7 သုတ်းသဵင်ႈ

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း