ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 5

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 5 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီႈ ဢေႇတီႇ 401 သေ သုတ်းတီႈ ပီ 500 ယဝ်ႉ။ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇရူမ်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းမူၺ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇၼႆႉ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဢေႇတီႇ 417 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆသေ တႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်တွၼ်ႈၵႂႃႇသေ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆၼႆႉ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈတူဝ်ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢႅမ်ႇပႃႇရၢႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ၽွင်း ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 5 သုတ်းသဵင်ႈ

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း