ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီႈ 1001 တေႃႇ 1100 ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီထူၼ်ႈသွင် တီႈ 2 ႁူဝ်ႁဵင်ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢၼ် ၶုၼ်ရႁၢၼ်းပူၵ်ႉၶဝ် ႁူမ်ႇငမ်းယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၶိူဝ်းႁိူၼ်းသွင်ႇ လႄႈ တီႈမိူင်းဢိတ်ႉသလၢမ်းမိတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ပၢႆးသၢႆႊပဵၼ် ၶၢဝ်းသီၶမ်းယဝ်ႉ။

လႅၼ်လိၼ်ပၢႆးမိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ မိူင်ႈပွတ်းၸဝ်ႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11
လႅၼ်လိၼ်ပၢႆးမိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ မိူဝ်ႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11 သုတ်းသဵင်ႈ

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း