ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 9

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 9 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇ 801 တေႃႇ 900 ယဝ်ႉ။ ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇလွင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝိတ်ႉၶဵင်းၶဝ် ႁူမ်ႇငမ်းတင်းၼမ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢၼ်ဝိတ်ႉၶဵင်းၼႆယဝ်ႉ။ ဝိတ်ႉၶဵင်းၶဝ်ၼႆ့ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ထိုင် ဢၢႆႇယႃႇလၢၼ်ႇ၊ သၵွင်ႉတလၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း