ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ဝႃႈ တႄႇတီႈ 1201 တေႃႇ 1300 ယဝ်ႉ။ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇမုၼ်ႇၵူဝ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ် ဢေးသျႃးဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ပွတ်းၵၢင်ယူးရူပ်ႉယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ယူႇရေးသျႃး မိူဝ်ႈ ဢေႇတီႇ 1200

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း