ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ၽိုၼ်မၢႆ ပီ 2015မႄးထတ်း

ၵၢၼ်ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ ၼႂ်းပီ 2014မႄးထတ်း

Programming Language (႕) မဵဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်း ပီ 2015မႄးထတ်း

ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ Software Code ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ Programming language ဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ Programming language ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁဵတ်းလႆႈတင်းၼမ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၵႃႈ ပီ ႒႐႑႕ ၼႆႉၵေႃႈ လွင်းပၢႆးမေႃၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉတေမီးပဵၼ် တွၼ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉယူႇလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈတႅမ်ႈ/ၸၼ် ပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇၶဝ် တႃႇပေႃးတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ် Languae (5) မဵဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈၼႄပၼ်ဝႆႉယူႇ။

Java လႄႈ Swiftမႄးထတ်း

ဢၼ်ပဵၼ် Java ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် programming language ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇတေတႅမ်ႈ Application တႃႇ မူဝ်ႇပၢႆးၼႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် Android app ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၵေႃႈ လႆႈဢဝ် Java သေတႅမ်ႈဝႆႉ။ Java ၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်း desktop လႄႈ မူဝ်ႇပၢႆး application တင်းၼမ်လႄႈ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ် language ဢၼ်ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇ။ Swift ၼႆႉၸမ်ႉ မၼ်းပဵၼ် language ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ​Apple ၶဝ် ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉသေ မၼ်းဢိင်ဝႆႉၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပၢႆးဝူၼ်ႉ ၸိူဝ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်း Objectiv-C, Ruby လႄႈ Python ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ​ၸိူဝ်းပဵၼ် iOS လႄႈ OS X ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ် language ၼႆႉသေ ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ Swift ၼႆႉ ​ႁူမ်ႈဝႃႈမၼ်း ယၢပ်ႇယဵၼ်းသေ Java ​ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ programming language မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် language C/C++ ဢမ်ႇၼၼ် Python ဢၼ်ၵူၼ်းၸၼ်/တႅမ်ႈ ပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇၶဝ် မိုတ်ႈၵိုဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။

Pythonမႄးထတ်း

Application ဢၼ်မီးၼႂ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ တေလႆႁၼ် ၶဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ Python ယူႇယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် Framwork ႁူဝ်ႇပၢၵ်ႇမၼ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉ programming language သေ ႁဵတ်းဝႆႉၼႆ တေလႆႈႁၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ Python ၼႆႉ ထုၵ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ် Logical engin တွၼ်ႈတႃႇ ၵဵမ်း ၼင်ႇ Sims 4 ၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်းၸၢင်ႈဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း ၶၢႆႉၸူးၵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ။/ ယဝ်ႉၵေႃႈ Python ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် Programming language ဢၼ် ၽူႈလႂ် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သွၼ်ဢဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

C++မႄးထတ်း

C++ ၼႆႉၵေႃႈ ​တိုၵ်ႉပဵၼ် programming language ဢၼ်ၵူၼ်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၼမ်ယူႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉ programming language ၼၼ်ႉသေ တႅမ်ႈလႆႈ ပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း​ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ ပေႉႁေႈ C++ မႃးလီလီယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်း မီးယႂ်ႇမီးလူင်ဝႆႉ။ ဢၼ်ဢဝ် Code သႂ်ႇတီႈၼႂ်း C/C++ ၼႆႉ မၼ်းဝႆးလိူဝ်သေ ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်း Java, Python, C# ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

Rမႄးထတ်း

R ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Programming language ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ မၼ်းၸႂ်ႉလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၶူင်သၢင်ႈ application ဢၼ်တႃႇၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းလႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် R ၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼင်ႇတီႈ Software ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် Platform တႃႇ enterprise resource planning (ERP) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ထတ်းသၢင်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် R ၼႆႉ ၶူင်သၢင်ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႒႒ ပီၼၼ်ႉသေ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၼ် ပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းၵၢၼ်​ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသေဢၼ်ဢၼ်ၼႆ​တႄႉ ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်း R ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Zironမႄးထတ်း

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းယၢမ်ႈၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသူင်ၸႂ်ႉ Assembly (ASM) ၼႆတႄႉ ႁူႉတေလႆႈၸႂ် Ziron ယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢဝ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ Ziron လႄႈ ASM မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် Platform ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ C ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇတႅမ်ႈ ၶူတ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းသေၵေႃႈ ၸႂ်ႉ Ziron သေ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈၼႂ်း ASM လႆႈဝႆးဝႆးယူႇ။

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=2015&oldid=24096"