ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႇ တႄႇတီႈ 701 တေႃႇ 800 ယဝ်ႉ။ တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵႁွင်ႇ လႄႈ သၢပ်ႇၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၵုၼ်ပႅၼ်ဢႃႇပႃႇရီယၼ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်း ဢိတ်ႇသလၢမ်းမိတ်ႉ ဢႃႇရတ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ ၽႂ်းၽႂ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇပၼ်ၸၼ် လႄႈ ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈၶဝ်လႄႈ လွင်ႈဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇဢႃႇရတ်ႉၶဝ် ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ 1 ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8 သဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1] တီႈ ယူးရူပ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝိတ်ႉၶဵင်းၶဝ်ၼႆ့ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆၼႂ်းလိၼ်သေ လႆႈၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸူး မိူင်းၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၵျပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ် ၼႃႇရႃႇၵႃႇၵ တၢင်ႇယဝ်ႉ။

ၵမ်ႇၽႃႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ၽွင်းပၢႆးၸဝ်ႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 8

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. Roberts, J., History of the World, Penguin, 1994.