ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 4

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 4 ၼႆႉ တႄႇတီႈ ဢေႇတီႇ 301 တေႃႇထိုင် ပီ 400 ပဵၼ် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၸဝ်ႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ မႁႃႇၵွၼ်ႇၸတႅတ်ႉသတိၼ်း ၵေႃႉၽွင်းငမ်း ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇရူမ်းမႃးသေ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်ႈသုတ်း ဢၼ်ၶၢႆႉၸူး ၽႃႇသႃႇၶရိတ်ႉယၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ မိူဝ်ႈတႄႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 4
ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ၽွင်းသုတ်းသဵင်ႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 4

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း