ပွင်ႈလိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ပီ 235 ယဝ်ႉ။
ပီႁူဝ်ႁဵင်:
ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ:
ပီႁူဝ်သိပ်း:
ႁူဝ်ပီ:

ၽိုၼ်မၢႆ ပီ 235

မႄးထတ်း

လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မေႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=235&oldid=37447"