ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 12

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 12 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီႈ 1101 တေႃႇ ပီ 1200 ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇထူၼ်ႈသၢမ် တီႈ 2 ႁူဝ်ႁဵင်ပီယဝ်ႉ။ တီႈၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၼၼ်ႉ တႄႇတင်ႈ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇၶႃႇမႃႇယဝ်ႉ။

ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ၽွင်းပွတ်းၸဝ်ႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 12

ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း