ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 10

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 10 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီႈ 901 တေႃႇ 1000 ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပီလိုၼ်းသုတ်းႁင်း 1 ႁူဝ်ႁဵင်ပီယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶိူဝ်းႁိူၼ်းသွင်ႇ ၽွင်းငမ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်လွင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 10ၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ဢၼ်ၵူၼ်းတၢႆဢေႇသေပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၢင်ႇသိုၵ်း ဢၼ်ႁိုင် 3000 ပီႇၸီႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။[1] ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇပၼ်ၸိၼ်ႇတၢႆးၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၸိၵ်းၽႅဝ်ၸွမ်ယဝ်ႉ။

ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ၽွင်းပွတ်းၸဝ်ႉ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 10

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. democraticpeace.wordpress.com/2009/01/27/why-the-20th-century-was-the-bloodiest-of-all/