ပီႇၸီႇ (B.C) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ပီ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၽႃႇသႃႇၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇယူႇရူဝ်းပႃႇ သေ လူင်းပေႃႇပဵၼ်မႃး။ ပီႇၸီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်B =Before, C=Christ ၼႆသေ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇ သႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈၶရိတ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈဢၢၼ်ႇၼပ်ႉ ပီႇၸီႇၼႆ လႆႈဢၢၼ်ႇယွမ်းလူမ်းၵႂႃႇ တၢင်းလင်ယဝ်ႉ။ (တူဝ်ယၢင် - 100, 99, 98, 97)