လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ၸူႇလၢႆႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆး မႄးထတ်း

  • ဝၼ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ - World Population Day
  • ဝၼ်းမႃႇလႃးလႃႇ - Malala Day
  • ဝၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ - World Youth Skills Day
  • ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း - World Day for International Justice
  • ဝၼ်း ၼႄႇသၼ်ႇ မႅၼ်ႇတႄးလႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း - Nelson Mandela International Day
  • ဝၼ်းတပ်းၵႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ - World Hepatitis Day
  • ဝၼ်းတႆးၵေႃႉၵူႈမိူင်းမိူင်း - International Day of Friendship

ဝၼ်းသဝ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မႄးထတ်း

  • ဝၼ်းၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ - International Day of Cooperatives

တၢင်ႇၸိူဝ်း မႄးထတ်း

ငဝ်ႈ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ