ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ


ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။


ၼမ်းၼႂ်း

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႔ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႗ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႘ ဝၼ်းမႄးထတ်း


ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႓ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႖ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႗ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႘ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႙ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႓႐ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႓႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း