လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။


ဝၼ်းပွႆး မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႔ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႕ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႗ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႑ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႘ ဝၼ်း မႄးထတ်း


ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႓ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႖ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႗ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႘ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႙ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႓႐ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ႓႑ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ငဝ်ႈ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ