လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉမႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 5မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 8မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 10မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 15မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 16မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 18မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 21မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 26မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 27မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 28မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 29မႄးထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 30မႄးထတ်း

ပၢင်ပွႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း

  • လိူၼ်မူၼ်း/ဝၼ်းပွႆးၵၢင် ႁူဝ်ၶၢဝ်းၵတ်း (မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃး၊ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူႇ၊ မိူင်းဝိတ်ႉၼမ်း)


မွၵ်ႇဢၼ်ၵီႈၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း

ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ