လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႕ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႘ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႑႐ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႑႕ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႑႖ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႑႘ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႒႑ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႒႖ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႒႗ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႒႘ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႒႙ ဝၼ်းထတ်း

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ႓႐ ဝၼ်းထတ်း

ပၢင်ပွႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇထတ်း

  • လိူၼ်မူၼ်း/ဝၼ်းပွႆးၵၢင် ႁူဝ်ၶၢဝ်းၵတ်း (မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃး၊ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူႇ၊ မိူင်းဝိတ်ႉၼမ်း)

မွၵ်ႇဢၼ်ၵီႈၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇထတ်း

ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇထတ်း

ငဝ်ႈထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ