လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႔ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႖ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႗ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႑ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႒ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႓ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႔ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႕ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႐ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႑ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႒ ဝၼ်းထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႗ ဝၼ်းထတ်းငဝ်ႈထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်