ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႔မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႖မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႗မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႑မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႒မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႓မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႔မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႕မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႐မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႑မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႒မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႗မႄးထတ်းငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ