ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ


ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ၼမ်းၼႂ်း

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႔မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႖မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႗မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႑မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႒မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႓မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႔မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႑႕မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႐မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႑မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႒မႄးထတ်း

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ႒႗မႄးထတ်းငဝ်ႈမႄးထတ်း