လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်း လုမ်ႈၾႃႉမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 5မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 9မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 10မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 11မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 13မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 14မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 15မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 17မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 18မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 24မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 27မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 28မႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 29မႄးထတ်း

ဝၼ်းၽတ်း ထူၼ်ႈသွင်မႄးထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ထူၼ်ႈၼိုင်ႈမႄးထတ်း


ဝၼ်းသဝ် ထူၼ်ႈသွင်မႄးထတ်း


ပၢင်ပွႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း


မွၵ်ႇဢၼ်ၵီႈၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း

ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ