လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်း လုမ်ႈၾႃႉထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႕ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႙ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႐ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႑ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႓ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႔ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႕ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႖ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႗ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႘ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႐ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႔ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႗ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႘ ဝၼ်းထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႙ ဝၼ်းထတ်း

ဝၼ်းၽတ်း ထူၼ်ႈသွင်ထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ထူၼ်ႈၼိုင်ႈထတ်း

ဝၼ်းသဝ် ထူၼ်ႈသွင်ထတ်း

ပၢင်ပွႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇထတ်း

မွၵ်ႇဢၼ်ၵီႈၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇထတ်း

ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇထတ်း

ငဝ်ႈထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ