လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်း လုမ်ႈၾႃႉမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႙ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႐ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႓ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႔ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႖ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႗ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႑႘ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႐ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႔ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႗ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႘ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ႒႙ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဝၼ်းၽတ်း ထူၼ်ႈသွင်မႄးထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ထူၼ်ႈၼိုင်ႈမႄးထတ်း

ဝၼ်းသဝ် ထူၼ်ႈသွင်မႄးထတ်း

ပၢင်ပွႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း

မွၵ်ႇဢၼ်ၵီႈၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း

ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇမႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ