လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ႘ ဝၼ်းထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ႙ ဝၼ်းထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ႑႒ ဝၼ်းထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ႑႓ ဝၼ်းထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ႑႙ ဝၼ်းထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ႒႓ ဝၼ်းထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ႒႙ ဝၼ်းထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ ႓႐ ဝၼ်းထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းထတ်း

ႁူမ်ႈထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ႇၵျူႇလၢႆႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ