လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 8မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 13မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 29မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 30မႄးထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းမႄးထတ်း

ႁူမ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ႇၵျူႇလၢႆႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ