ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 8မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 13မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 29မႄးထတ်း

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 30မႄးထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းမႄးထတ်း

ႁူမ်ႈမႄးထတ်း