လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ၵျူႇလၢႆႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ ႑႑ ဝၼ်းထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ ႑႒ ဝၼ်းထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ ႑႕ ဝၼ်းထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ ႑႗ ဝၼ်းထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ ႑႘ ဝၼ်းထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ ႒႘ ဝၼ်းထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ ႓႐ ဝၼ်းထတ်း

ဝၼ်းသဝ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းထတ်း

တၢင်ႇၸိူဝ်းထတ်း

ငဝ်ႈထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ