ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 11မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 12မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 15မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 17မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 18မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 28မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 30မႄးထတ်း

ဝၼ်းသဝ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းမႄးထတ်း

တၢင်ႇၸိူဝ်းမႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း