လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


ၵျူႇလၢႆႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 11မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 12မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 15မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 17မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 18မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 28မႄးထတ်း

ၵျူႇလၢႆႇ 30မႄးထတ်း

ဝၼ်းသဝ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းမႄးထတ်း

တၢင်ႇၸိူဝ်းမႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ