ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 1မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 4မႄးထတ်း

  • ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း လႄႈ တူဝ်ႇယိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၵူၼ်းၸႂ်ႁိုၼ်ႇႁၢႆႉၶဝ် - International Day of Innocent Children Victims of Aggression

ၵျုၼ်ႇ 5မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 8မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 12မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 14မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 15မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 1႗မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 20မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 21မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 23မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 25မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 26မႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 30မႄးထတ်း

  • ဝၼ်းပေႃႈ (မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) - ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ဝူင်ႈထူၼ်ႈသၢမ်

ငဝ်ႈမႄးထတ်း