လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ၵျုၼ်ႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႔ ဝၼ်းမႄးထတ်း

  • ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း လႄႈ တူဝ်ႇယိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၵူၼ်းၸႂ်ႁိုၼ်ႇႁၢႆႉၶဝ် - International Day of Innocent Children Victims of Aggression

ၵျုၼ်ႇ ႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႘ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႑႒ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႑႔ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႑႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႑႗ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႒႐ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႒႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႒႓ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႒႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ ႒႖ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ၵျုၼ်ႇ 3႐ ဝၼ်းမႄးထတ်း  • ဝၼ်းပေႃႈ (မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) - ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ဝူင်ႈထူၼ်ႈသၢမ်

ငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မေႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ