ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 1မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 2မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 3မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 8မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 15မႄးထတ်း


မၢတ်ႉၶျ် 20မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 21မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 22မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 23မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 24မႄးထတ်း

  • ဝၼ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ - World Tuberculosis Day
  • ဝၼ်းလွင်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶွင်ႈမၢပ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၺႃးလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ

မၢတ်ႉၶျ် 25မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 27မႄးထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ဝူင်ႈထီႉသၢမ်မႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း