လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

မၢတ်ႉၶျ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႓ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႘ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႑႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႐ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႒ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႓ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႔ ဝၼ်းမႄးထတ်း

  • ဝၼ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ - World Tuberculosis Day
  • ဝၼ်းလွင်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶွင်ႈမၢပ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၺႃးလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ

မၢတ်ႉၶျ် ႒႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် ႒႗ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ဝူင်ႈထီႉသၢမ်မႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ