မၢတ်ႉၶျ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 1မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 2မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 3မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 8မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 15မႄးထတ်း


မၢတ်ႉၶျ် 20မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 21မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 22မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 23မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 24မႄးထတ်း

  • ဝၼ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ - World Tuberculosis Day
  • ဝၼ်းလွင်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶွင်ႈမၢပ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၺႃးလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ

မၢတ်ႉၶျ် 25မႄးထတ်း

မၢတ်ႉၶျ် 27မႄးထတ်း

ဝၼ်းသုၵ်း ဝူင်ႈထီႉသၢမ်မႄးထတ်း

ငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႇပရႄႇလိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ