လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းသွင် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈ တူဝ်လိၵ်ႈ လႅတ်ႇတိၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ Decem ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ (10)၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း မိူဝ်ႈတႄႇႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းပႃးဝႆႉ (10) လိူၼ်ၵူၺ်း။

ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႓ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႔ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႕ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႗ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႙ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႐ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႑ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႔ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႘ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒႐ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒႘ထတ်း

တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒႙ထတ်း


ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလႄႈ ၶေႃႈပၢႆႉထတ်း

 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑ = ဝၼ်း ဢဵတ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ World AIDS ။ ဝၼ်းပေႃႇတူႇၵီႇၶဝ် ၶိုၼ်းလႆႈ လွတ်ႇလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ၊ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းရူႇမေးၼီးယႃး၊ ဝၼ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇၵႅမ်ႈၶွင်ႇ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ Eat a Red Apple Day။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒ = ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်း ယူႇဢေႇဢီး။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႓ = International Day of People with Disability ဝၼ်းၽူႈႁၵ်းၵႅင်ႉၵတ်ႉၵႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႔ = World Wildlife Conservation Day ဝၼ်းထိင်းသိမ်း တူဝ်သတ်းလိူင်း ၵမ်ႇၽႃႇ။ ဝၼ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ဢိၼ်းတီးယႃး။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႕ = Volunteer Day ဝၼ်းၽူႈၸွႆႈထႅမ်ႈ။ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး (ဝၼ်းပေႃႈ)
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႖ = ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းၽိၼ်ႇလၢၼ်ႇ၊ ဝၼ်းပၵ်းပိူင်ၶၢမ်ႇငဝ်ႈ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင် မိူင်းသပဵင်ႇ။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႗ = Pearl Harbor Day ဝၼ်းတႃႈၼမ်ႉပလႄး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႘ = Christmas Card Day ဝၼ်းၵၢတ်ႉၶရဵတ်ႉမၢတ်ႉ။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႘ = ဝၼ်းမႄႈ မိူင်းပၼႃးမႃး။ ဝၼ်းပၵ်းပိူင်ၶၢမ်ႇငဝ်ႈ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႐ = ဝၼ်းပၼ်သူးၼူဝ်ႇပႄႇ (ဝၼ်း Alfred Nobel သဵင်ႈၵၢမ်ႇ)။ ဝၼ်းသုၼ်ႇၵူၼ်း။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႑ = Mountain Day ဝၼ်းလွႆ။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႒ = ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းၵႅၼ်ႇၺႃႇ။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႔ = Monkey Day ဝၼ်းလိင်း။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႖ = ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပႃႇရဵင်း။ ဝၼ်းဢွင်ႇပွႆး မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ။ ဝၼ်းၶိုၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မိူင်းဢႃႇၽရိၵၸၢၼ်း။ Beethoven's Birthday ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးၽဵင်း "ပီႇတူဝ်ႇပိၼ်ႇ"။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႑႗ = Maple Syrup Day ဝၼ်းၼမ်ႉဝၢၼ်မႄႇပႄႇ။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒႕ = ဝၼ်းၶရဵတ်ႉမၢတ်ႉ။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒႖ = Boxing Day ဝၼ်းပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉ။ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းသလူဝ်ႇပေးၼီးယႃး။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒႗ = Visit the Zoo Day ဝၼ်း​ဢႅဝ်ႇပၢင်သတ်း။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႒႘ = ဝၼ်း Proclamation Day မိူင်းဢေႃး​ၸတြ​ေးယႃးၸၢၼ်း။ Chocolate Day ဝၼ်းၶျ​ေႃးၵလႅတ်ႉ။
 • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ ႓႑ = New Year's Eve ဝၼ်းၽိတ်ႈတႃႇ ပီမႂ်ႇ

ၸိူဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈထတ်း

 • လိူၼ် AIDS ၵမ်ႇၽႃႇ World Aids Month ။
 • လိူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇ​ႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယႃႈသေ ႁေႃႈလူတ်ႉ National Drunk & Drugged Driving Prevention Month။
 • လိူၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႈ ဢၼ်မီးႁၢၵ်၊ ဢၼ်မီးသီႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း Vegetables and Exotic Fruits Month ။
 • လိူၼ်လႆႈတမ်းၸႂ် လွင်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လွင်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈ Safe Toys and Gifts Month။
 • လိူၼ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ဝိၺၢၼ်ႇ Spiritual Literacy Month။
 • လိူၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈလႄႈ လိူၼ်မၢၵ်ႇပၵ်ႉၶၢဝ်းၵတ်း Tomato and Winter Squash Month
 • လိူၼ်လႆႈတမ်းၸႂ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၵိၼ် တင်းၵမ်ႇၽႃႇ Worldwide Food Service Safety Month

အခြားနှစ်ပါတ်လည်နေ့များထတ်း

 • ၁၈-၁၂-၁၉၉ဝ NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့။
 • ဒီဇင်ဘာ (၁၂) = ကူကီးတော်လှန်ရေးနေ့။
 • ဒီဇင်ဘာ(၃၁) = ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံကျဆုံးသည့်နေ့။
 • ၂၁-၁၂-၁၉၉ဝ ပုလဲမြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်များ အိန္ဒိယကိုရောက်ကြတဲ့နေ့။

မၢႆထတ်း

 • မွၵ်ႇတီႇသႅမ်ႇပႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း = မွၵ်ႇ Narcissus (ဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇတႆး)၊
 • မွၵ်ႇတီႇသႅမ်ႇပႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ = (နတ်တော်လ = ဂမုန်းပန်း၊ သဇင်ပန်း၊ ပြာသိုလ = ခွာညိုပန်း)၊
 • ယႃႇသီႇသိပ်းသွင် လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ = Sagittarius = ထၼု (တေႃႇထိုင် ၂၁)၊ Capricorn = ပႄႉ (တႄႇဢဝ် ၂၂ )
 • သႅင်မီးၵႃႈၶၼ် တီႇသႅမ်ႇပႃႇ = Turquoise, Zircon, Tanzanite သႅင်ၶဵဝ်သွမ်ႇ။၊


ဝၼ်းပွႆးထတ်း


ငဝ်ႈထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ