လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

မေႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးထတ်း

မေႇ ႑ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႓ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႔ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႕ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႘ ဝၼ်းထတ်း

  • ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶႃပႄလႅင် လႄႈ ဝူင်းလိူၼ်လႅင် - World Red Cross and Red Crescent Day
  • ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူင်ႈႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇပွၵ်ႈသွင်|ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူင်ႈႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇပွၵ်ႈသွင်် - Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War

မေႇ ႙ ဝၼ်းထတ်း

  • ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူင်ႈႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇပွၵ်ႈသွင်|ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူင်ႈႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇပွၵ်ႈသွင် - Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War
  • ဝၼ်းယူႇရူဝ်းပႃႇ - Europe Day

မေႇ ႑႐ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႑႒ ဝၼ်းထတ်း


မေႇ ႑႕ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႑႗ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႑႘ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႒႑ ဝၼ်းထတ်း

  • ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်း|ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်း - World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

မေႇ ႒႒ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႒႙ ဝၼ်းထတ်း

မေႇ ႓႐ ဝၼ်းထတ်း

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ထီႉၼိုင်ႈထတ်း

ဝၼ်းသဝ် ထီႉသွင်ထတ်း

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ထီႉသွင်ထတ်း

ၼႂ်းလိူၼ်မေႇ ဝူင်ႈၼိုင်ႈထတ်းငဝ်ႈထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=မေႇ&oldid=40455"