လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ဢေႇပရႄႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 1မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 2မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 4မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 7မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 12မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 18မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 22မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 23မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 24မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 25မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 26မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 28မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 29မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 30မႄးထတ်းငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မေႇ