လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ဢေႇပရႄႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆး မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႑ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႔ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႗ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႑႒ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႑႘ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႒ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႓ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႔ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႕ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႖ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႘ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႙ ဝၼ်း မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႓႐ ဝၼ်း မႄးထတ်းငဝ်ႈ မႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မေႇ