ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 1မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 2မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 4မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 7မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 12မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 18မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 22မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 23မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 24မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 25မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 26မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 28မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 29မႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ 30မႄးထတ်းငဝ်ႈမႄးထတ်း