လိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

ဢေႇပရႄႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆးမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႑ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႔ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႗ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႑႒ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႑႘ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႒ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႓ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႔ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႕ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႖ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႘ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႒႙ ဝၼ်းမႄးထတ်း

ဢေႇပရႄႇ ႓႐ ဝၼ်းမႄးထတ်းငဝ်ႈမႄးထတ်း

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်မေႇ