ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ Saimawnkham !

ၵၢၼ်ၸိူဝ်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈမႄးထတ်း

Flower of the monthမႄးထတ်း

 
Coelogyne parishii

Hi Saimawnkham

For your huge efforts on Shan Wikipedia I want to present you the Flower of the month.

Best regards, --Holder (talk) 14:49, 7 ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2019 (UTC)[]

Lovely flower. Thank you so much. Saimawnkham (talk) 14:36, 8 ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2019 (UTC)[]

Community Insights Surveyမႄးထတ်း

RMaung (WMF) 14:33, 6 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)[]

My talk pageမႄးထတ်း

Why can't I create my talk page? --Killarnee (TRP) 23:42, 24 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)[]

မွတ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ယိူင်းမၢႆ ၵွပ်ႈသင်?မႄးထတ်း

Hello. Why did you delete ယိူင်းမၢႆ? Before you delete an article, you should provide an explanation. Otherwise, it is unprofessional. This is not how it is done in the English Wikipedia. Admins do not just delete a page without providing an explanation and/or discussing the issue first. Thank you.

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ၊ ဢွၼ်တေမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းထုၵ်ႇတႅမ်ႈမၢႆလွင်ႈတၢင်းဝႆႉၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈၵႃႈသင်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းထုၵ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ လႄႈၶႃႈႁဝ်းတေမႄးၸွမ်းၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ --Alifshinobi (talk) 12:41, 31 ၵျူႇလၢႆႇ 2020 (UTC)[]

ယိူင်းမၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဝေႃးႁၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆး။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း Article ၼိုင်ႈႁူဝ်ၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉၶႂ်ႈတႅမ်ႈ ႁႂ်ႈမႄးထတ်း ဝေႃးႁၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆးၼႆ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး လႆႈယူႇၶႃႈ။ Wikipedia ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈတႅမ်ႈ Article ၵူၺ်း။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈပိုတ်ႇ ဝေႃးႁၢၼ်ၶႃႈ။Saimawnkham (talk) 03:05, 1 ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2020 (UTC)[]
Thank you for your response. You still should have provided a reason whenever you decide to delete an entry. Read this here: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Deletion_and_undeletion#When_not_to_delete_a_page.
I want you to restore the deletion, so that other contributors in the future can add to the page. I know the difference between Wikipedia and Wiktionary because I am an admin at the Thai Wiktionary. The article about ယိူင်းမၢႆ was not finished, and most articles begin with definitions. Look at the English article for goal. "A goal is an idea of the future or desired result that a person or a group of people envision, plan and commit to achieve." As you can see, the article begins with a definition. If you want to delete unfinished articles (which I do not encourage), then you will also have to delete the relatively empty pages that you created such as မိူင်းမလေးသျႃး, မိူင်းၾီႇလိပ်ႈပိၼ်း, and မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း. Since you will not delete these pages, you should not have deleted the page on ယိူင်းမၢႆ. Please restore the unjustified deletion.
ငိၼ်းၸူမ်းယဝ်ႉၶႃႈဢၼ်တီႈတွပ်ႇ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းသမ်ႉယင်းတေလႆႈပၼ်လွင်ႈတၢင်းၵူႈပွၵ်ႈဢၼ်မွတ်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၶႃႈ။ တူၺ်းတီႈ https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Deletion_and_undeletion#When_not_to_delete_a_page. ၶႃႈ။
ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတႅမ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉၼႂ်းမိူဝ်းၼႃႈတေသႂ်ႇၼိူဝ်ႉလိၵ်ႈထႅင်ႈလႆႈၶႃႈ။ ၶႃႈႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ Wikipedia တင်း Wiktionary ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းပဵၼ် Admin Wiktionary ထႆးၶႃႈ။ Article ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယိူင်းမၢႆၼႆႉ တႅမ်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၶႃႈ လႄႈ articles ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် တေတႄႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၶႃႈ။ တူၺ်းလႆႈတီႈ goal တီႈ Wikipedia လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၶႃႈ။ "A goal is an idea of the future or desired result that a person or a group of people envision, plan and commit to achieve."။ ဢၼ်ႁၼ်ၼၼ်ႉ article ၼႆႉ တႄႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ articles ဢၼ်တႅမ်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းသမ်ႉတေလႆႈမွတ်ႇ articles ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းသၢင်ႈၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ တူဝ်ယင်ႇ: မိူင်းမလေးသျႃး, မိူင်းၾီႇလိပ်ႈပိၼ်း, တင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း etc.။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈႁဝ်းတေဢမ်ႇမွတ်ႇ articles ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇထုၵ်ႇမွတ်ႇယိူင်းမၢႆၵႂႃႇၶႃႈ။ ၶိုၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၸပ်းလွင်ႈဢမ်ႇၸပ်းတၢင်းသေၵမ်းၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ --Alifshinobi (talk) 05:49, 1 ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2020 (UTC)[]
ၶိုၼ်းႁဵတ်း Restore ဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉၼႃႉ။(ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ယႃႇႁွင်ႉႁဝ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈ- ၶွပ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ပၼ်။ သိုပ်ႇသၢင်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈဝီႇၶီႇတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေၼႆႉသေၵမ်း)Saimawnkham (talk) 06:11, 1 ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2020 (UTC)[]
ဢေႃႈၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းယဝ်ႉၶႃႈ!။ --Alifshinobi (talk) 06:18, 1 ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2020 (UTC)[]

Shanမႄးထတ်း

I Am Shan 69.160.24.145 09:22, 13 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2020 (UTC)[]

A question in Shan languageမႄးထတ်း

Dear Saimawnkham, I come from Mangshi and I am an editor in Chinese Wikipedia. I wrote an article Mong Mao (မိူင်းမၢဝ်းလူင်) in Chinese Wikipedia (here). I want to ask, is the မိူင်းမၢဝ်းလူင် same as Mong Mao Long, and the Mong Mao is မိူင်းမၢဝ်း? If so, is my IPA correct at the beginning of the article? I know a little bit Tai Le script, but I don't understand Shan or Burmese script. Best regards.--瑞丽江的河水 (talk) 00:30, 14 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2021 (UTC)[]

Yes,That is correct. မိူင်းမၢဝ်းလူင် is the same as Mong Mao Long, and the Mong Mao is မိူင်းမၢဝ်း.Saimawnkham (talk) 06:11, 15 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2021 (UTC)[]
Cheers, thanks a lot. And thanks for adding the Shan name in English Wikipedia!--瑞丽江的河水 (talk) 20:40, 17 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2021 (UTC)[]

Dear Saimawnkham, sorry to bother you. Could you please help me type the Burmese script of the word which in the red circle [1]? This helped me a lot. I have done ကံ*ꧧ and ကံ*ဓ္ရ. I don't know how to type in the central character, looks like double ၶ. And I'm not sure is ဓ္ရ correct? Thank you very much!--瑞丽江的河水 (talk) 00:52, 14 မၢၶျ်ႉ 2021 (UTC)[]

ကိန္နရာ - ကိန္နရီ : you can read it in here as well.Saimawnkham (talk) 02:30, 14 မၢၶျ်ႉ 2021 (UTC)[]