ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၽႃႇသႃႇတႆးၼၼ်ႉဢေႃႈ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ မီႇတီႇယႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ၾၢႆႇသဵင် ၸၵႂႃႇ}ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Wikipedia:Creation and usage of media files ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်ႇၾၢႆႇ ၼၼ်ႉ တူၺ်းလႆႈ Wikipedia:Uploading images ၵႃႈတီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇတီႈ Special:Upload လႄႈ။

လိူၵ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း upload

မႄးထတ်း

မႂ်ၶႂၢင်းလႄႈ သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်

မႄးထတ်း

မိူဝ်ႈပႆႇတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈၶႅပ်းၼႆ ၽၢင်ႉပၼ်ဝႆႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈငမ်ႇမႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၶေႃႈၼိုင်ႈၶေႃႈ ၼႂ်းၵႃႈလွင်ႈတၢင်းသီႇၶေႃႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆၶႃႈ။

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း