သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

လိူၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း  
တူၺ်း ၸုမ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်တူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶွင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Saimawnkham (တွၼ်ႈဢုပ်ႇ | ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တီႈ : ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၶဝ် (until 01:44, 23 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2020)

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃးဝႆႉ တီႈ : ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်းတူဝ်ႁင်းၵူၺ်း

သဵၼ်ႈမၢႆ သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

ဢမ်ႇငမ်ႇၵၼ်တင်း တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ