သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

လိူၵ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း  
တူၺ်း ၸုမ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်တူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶွင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Saimawnkham (ဢုပ်ႇ | ၸွႆႈသၢင်ႈ)

လုၵ်ႈၸုမ်း တီႈ: ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ (until 20:26, 2 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2024), ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် (until 20:26, 2 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2024)

လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃးဝႆႉတီႈ: ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်းတူဝ်ႁင်းၵူၺ်း

သဵၼ်ႈမၢႆ သုၼ်ႇလႆႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

ဢမ်ႇငမ်ႇၵၼ်တင်း တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ