ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵၼ်ႁဵၼ်း

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးထတ်း လွင်ႈတမ်းပိူင် တီႈၵွင်ႉၵၢႆ ငဝ်ႈငႃႇၽိုၼ်ဢိင် ၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် ၵွႆပၢႆ  
တူဝ်ယေႃႈ:

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေၼႄတၢင်းပၼ် လွင်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈမၼ်းၼႆသေ တေသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပၼ် လွင်ႈမူႇၸုမ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလႄႈ လွင်ႈလၢႆးငၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် ၵၼ်ႁဵၼ်း ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းသေ မၼ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽိုၼ်ၼႄတၢင်း ဢၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႇၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁူႉႁၼ်ထႅင်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇဝႆႉပၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၽွင်းႁဵတ်းၵၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉယူႇၶႃႈ။

ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼဵၼ် မူၼ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ

ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႉမႄးထတ်းၵေႃႉမႂ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ဢိင်လူၺ်ႈ သႅၼ်း ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶွပ်ႇၶႅပ်ႇတူင်ႇဝူင်းသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၸႂ် တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈယူႇဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈလႂ်လီလီၼႆသေတႃႉ ယႃႇပေမႆႈၸႂ်။ လွင်ႈမႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉဢဝ်ၺၢၼ်ႇသမတႃႇသေ မႄးထတ်းဝႆႉၼႆ ယွမ်းႁပ်ႉပၼ်ဝႆႉယူႇ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးဝႃႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ် လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈ၊ ထတ်းသၢင်၊ မႄးထတ်းၵူၺ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ႈႁဵတ်းပႃးယဝ်ႉ... ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ!

လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ပွင်ႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉႁူဝ်ႁုပ်ႇ လႄႈ လၢႆးတႅမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပေႉပႃႉသေၽၢႆၽၢႆႇသေၵေႃႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈတႃႈတႅမ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႃထူပ်းႁၼ်ႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပၼ်ဝႆႉ သုၼ်ႇ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃးၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီး ၽိုၼ်ဢိင် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ လႄႈ တႃႇထတ်းသၢင်ၼႄႉၼွၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈမုၼ်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေလႆႈ ဢဝ်လွင်ႈဢိင်တႅမ်ႈ ဝႆႉ တီႈၼႂ် ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လႆႈယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈမႂ်ႇလႄႈသင်၊ ၶိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇလႄႈသင် လၢႆးတႅမ်ႈမၼ်းၼႆႉ တေလႆႈတႅမ်ႈ ႁႂ်ႈမိူၼ် လၢႆးတႅမ်ႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈလိၵ်ႈသႅၼ်သမ်ႇ လႄႈ တေလႆႈတႅမ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတမ်းဝႆႉ ပၵ်းပိူင် ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈမူႇၸုမ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ လႆႈၵူတ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်းသၢႆၸုင်ႁဵၼ်း လႄႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်ပိူင်တမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇလီၸွမ်းၽိင်ႈ ဝူတ်ႈတြႃးၵူၼ်း ယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ မူႇၸုမ်းဢမ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ ၽိင်ႈငႄႈၵူႈပိူင်ပိူင်၊ ၸဵင်ႇမုင်ႈယဵမ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ၊ တၢင်းလိူၵ်ႈသၢင်ႈၵူႈဢၼ်ဢၼ်သေၵေႃႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်ၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈတင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၵၼ် ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၵၼ်သေ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈလႆႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလွင်ႈထဵင်မေႃးလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပေႉပႃႉတူၵ်းၸဵင်ႇလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈ တိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႇ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈ Wikipedia:Simplified rulesetၼႆ့ၶႃႈလႄႈသိုပ်ႇၵႂႃႇၵၼ်ႁဵၼ်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးထတ်း