ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:About ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)


ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိၵ်ႈသႅၼ်သမ်ႇ ဢွၼ်ႇလၢႆး ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ပိူင်တႅမ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝီႇၶီႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးငၢႆႈၸႂ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၼႆ့ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈယၢမ်းမူင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၶဝ်ႈမႄးတင်းၼမ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈဝီႇၶႂ်ႇၽီးတီးယႃး တိူဝ်းတွၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးလိူဝ်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ ပပ်ႉသပ်း

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပပ်ႉသပ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်သႂ်ႇ ပပ်ႉသပ်းၼႆ ဝိတ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

  • တီႈၼႆႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေလႆႈဢဝ် တီႇဢူဝ်ႇရီႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူင်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼႄ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေလႆႈဢဝ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူင်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼႄ။
  • မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေဢဝ် ၶိူင်၊ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼႄ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈဢဝ် လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတၢင်ႇၼႄၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈဢဝ် လွင်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇၵႃႈတီႈၼႂ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ႁွင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ် တၢင်ႇၼႄ လႆႈယူႇ။
  • မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈရသ (Essays) ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈဝႆႉႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇၼႄ။
  • မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾူဝ်ႇရမ်ႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး ပေႃးၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ တွၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽၢင်ႉဝႄႈ ယႃႇပေဢဝ် လွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးသႂ်ႇတီႈၼႂ်း ပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ။

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢတ်ႈသႅင်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈယုၵ်ႉသုင် လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်ၽႄႈ လၢႆးငၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ်၊ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ လႄႈ လွင်ႈလၢတ်ႈမႅၼ်။

  • မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႃၵူၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်ၽႄႈလၢႆးငၢၼ်းပိူင်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်လဵၼ်၊ ၽႃႇသႃႇတြႃး၊ ပၢႆးမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ တၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇတၢင်း။ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တႅမ်ႈလႆႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇသေတႃႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸပ်းၽၢႆႇလႂ်သေ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄၼင်ႇ ၵေႃႉယူႇၼႂ်းၵၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈပိုၼ်ၽႄႈ လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ပေႃးႁူႉၸွမ်းၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတႄႇတႅမ်ႈ ပလွၵ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈလႆႈယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈ ၽူဝ်ႇရမ်ႇသေဢၼ်ဢၼ်သေၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ႁူႉၸွမ်းလႆႈယူႇ။
  • ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈမၢင်ၸိူဝ်း ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပိူင်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်လႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးမိူင်းၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႉႁႂ်ႈၸႂ်ႁဝ်း တူင်ႉတိုၼ်ႇလိူတ်ႈၸႅဝ်ႈသေ ၵႆႉႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၸႂ် ၸပ်းၽၢႆႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိူဝ်းလႆႈၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းၶႂ်ႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တီးၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈတႅမ်ႈၼႄ တၢင်းႁၼ်ထိုင် တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈ မဵဝ်းပဵၼ် ၼိုင်ႈႁိုင် ၼိုင်ႈမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈတူၵ်းယွၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈတႅမ်ႈ ၶၢဝ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။
  • ပေႃးဝႃႈ တေတႅမ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉမီး သၢႆၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈၽၢင်ႉႁႂ်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၶႅမ်ႉမၼ်းသုင်လီသေ တေလႆႈမီး လွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼိူဝ် သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ။ တေဢမ်ႇလႆႈႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈလၢတ်ႈၶႃႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉမီး ဢသၢၵ်ႈဢႃႇယုၼၼ်ႉ လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်တင်ႈၶေႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသလေႇပိူၼ်ႈ ပေႃးလႆႈတူၵ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
  • မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေလႆႈ ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် တင်းလွင်ႈၸီႉသင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ en:Wikipedia:Notabilityen:Wikipedia:Conflict of interest ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးႁုပ်ႈသေ လၢတ်ႈၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈလင်လူင် ထုၵ်ႇသူင်ႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ၵျႃႇၼႄႇၼၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆ မၼ်းပႆႇငမ်ႇမႅၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ပိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး။