ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵူႈမိုဝ်း

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Contributing to Wikipedia ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

လွင်ႈႁဵတ်း Accountမႄးထတ်း

တွၼ်ႈတႃႇလူ ဝီႇၶီႇတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ လဝ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢႆ တႃႇ ဢၶွင်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ၶဝ်ႈ log in ဝႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ၵႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈတႅမ်ႈတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ မူၼ်ႉမႄးၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇလဝ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်သေၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းလႆႈယူႇၵူႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈၸိူဝ်းၵႆႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉ log in သေၵေႃႈ တႅမ်ႈၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လွင်ႈလဝ်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် တႃႇ ဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းငၢႆႈငႅမ်ႈသေ မၼ်းဢမ်ႇမီးၶေႃႈၸီႉသင်ႇ သင်တင်းၼမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်း ဢၶွင်ႉဝႆႉၼႆ ၽွၼ်းလီၸိူဝ်းဢၼ်တေလႆႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ တီႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ တေလႆႈႁဵတ်း account ၼိုင်ႈဢၼ်? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ၸီႉၸမ်ႈမူၼ်ႉမႄး ပၼ်ႁႃမႄးထတ်း

တႄႇသၢင်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈႁူဝ်မႄးထတ်း

လွင်ႈဢဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မႄးထတ်း

လူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ ဝီႇၶီႇတႆးမႄးထတ်း

Publicize Wikipediaမႄးထတ်း

ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းမႄးထတ်း

တေလႆႈတႄႇ တီႈလႂ်?မႄးထတ်း

တႄႇတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉလႄႈမႄးထတ်း

တႄႇတီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈမႄးထတ်း

တႄႇတီႈ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉလႄႈမႄးထတ်း

လူဝ်ႇ Class assignmentsမႄးထတ်း

လူဝ်ႇ Programmers တင်းၼမ်ဢေႃႈမႄးထတ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ယူႇၶႃႈမႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း