သိုပ်ႇမိုတ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးထတ်း လွင်ႈတမ်းပိူင် တီႈၵွင်ႉၵၢႆ ငဝ်ႈငႃႇၽိုၼ်ဢိင် ၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် ၵွႆပၢႆ  
တွၼ်ႈသွၼ် လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီး ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ မႄးထတ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ ၽူႈသူင်ၸႂ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတိုဝ်းယႃးၶဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးသွင်ဢၼ်သေၵေႃႈ မႄးထတ်းလႆႈယူႇ။ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး wiki markup (wikitext) သေ မႄးထတ်း လႄႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ VisualEditor (VE) သေ မႄးထတ်းၼႆ မီးလၢႆးမႄးထတ်းသွင်လၢႆးယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉ လႄႈ လွင်ႈသပ်းလႅင်းတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆ့ၼၼ်ႉ မၼ်းတိူဝ်းလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ wikitext ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း VisualEditor သေ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈ ၵႃႈတီႈ ပွတ်းတႂ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၽိုၵ်း လွင်ႈမႄးထတ်းၼႆ ၵႂႃႇတီႈ sandbox သေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ် "မႄးထတ်း"ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ် တေၼႄပၼ်လွၵ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ မႄးထတ်း တူဝ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆး ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ တူၺ်းဝႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈသင်ၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈလႄႈ။

Edit tab

ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - Wikipedia:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ မႄးထတ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇပွတ်းၼိူဝ် ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ မႄးထတ်းပွင်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ပေႃးၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၺ်းယူႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ် သၢႆငၢႆ ဢၼ်မႄးလႆႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸႂ်ႉ Wiki markup သေၵေႃႈ တမ်းပိူင် ၸွမ်းၼင်ႇၶႂ်ႈတမ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သႂ်ႇလွၵ်းသဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွင်ႈမႄးထတ်း

ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ တွၼ်ႈတႃႇတေၼႄတၢင်းယၢမ်ႈလီသေ သႂ်ႇပၼ်ၶေႃႈသပ်းလႅင်း တီႈၼႂ်းလွၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမႄးထတ်း ဢၼ်ပဵၼ် လွၵ်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ၶေႃႈသပ်းလႅင်းၼႆႉ လီပဵၼ်ပွတ်းပွတ်းလႄႈ ယမ်ယမ်ၵူၺ်း။ ပေႃးဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇ မႄးထတ်းတူဝ်လိၵ်ႈဢိတ်းဢွတ်းၼႆ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် "typo" ၼႆ​ၵေႃႈတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ။ တေႃႈမိူၼ်ၼၼ် ပေႃးဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးလမ်ႇလွင်ႈလူင်လၢင်ၼႆတႄႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ လွၵ်းဢွၼ် ဢၼ်ဝႃႈ "ပဵၼ်လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးဢိတ်းဢီႈ" ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ သိုပ်ႇလူတူၺ်း Help:Edit summaryၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ

တႃႇၼႄပိူင်ယၢင်ႇ

ပေႃးတေလႆႈလၢတ်ႈ တူၼ်ႈထီႉသွင်ၼႆၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ ၼဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်း တီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ယႃႇပေၽူမ်ႈၼဵၵ်း ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းပၼ်တူၺ်း ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ၼၼ်ႉၼႆႉ လွင်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မူၼ်ႉမႄးသင်ၵႂႃႇၼႆ မိူဝ်ႈမၼ်းပႆႇသိမ်းပၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၼႄ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၵႆႉမေႃႁဵတ်းၺႃးလွင်ႈၽိတ်းယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈပႆႇတၼ်းႁၼ် တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၼဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸွႆႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းတူၺ်းႁၼ်လွင်ႈၽိတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸႂ်ႉ ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ ၼၼ်ႉသေ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလူင်ၼႃႈ ပိူင်ယၢင်မၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈပိုၼ်းလင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇယုင်ႈယၢင်ႈသင်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၼဵၼ် ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ ၼႆႉ မီးဢိူမ်ႈႁိမ်းၵၼ်တင်း ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၼ်ႉသေ မီးဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈ လွၵ်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ သိုပ်ႇလူတူၺ်း Help:Show preview ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ

လွင်ႈသိမ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ

ထႅမ်သႂ်ႆပၼ် တီႈလွၵ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉႁႃႉ? တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းယဝ်ႉႁႃႉ? ပေႃးၼၼ် ပဵၼ်ဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၽဵဝ်ဝႆႉ ၸၼ်ႉလိုၼ်းသုတ်းယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼဵၼ် သိမ်းပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ

ငဝ်းတူင်ႉ တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်တေၼႄပၼ် လွၵ်းလၢႆး ဢဝ်ၾၢႆႇတၢင်ႇတီႈ Wikimedia Commons သေ လွၵ်းလၢႆးဢဝ်သႂ်ႇ တီႈၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဝဵင် လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ။ ၾၢႆႇၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢမ်ႇၼၼ် Wikimedia commons ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶူတ်ႉ "[[File:FILENAME|thumb|လွင်ႈဢွၵ်ႇၼႄ]]" သေၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈယူႇ။ လွင်ႈဢၼ်လႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း "thumb" ၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေၼႄပၼ် ပိူင်ယၢင်ဢွၼ်ႇဢိတ်း ၶွင် ပိူင်ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈလိူၵ်ႈသၢင်ႈ သႅၼ်း ပိူင်ယၢင်ႇဢၼ်လဵၵ်ႉ၊ ဢွင်ႈတီႈတေတမ်းဝႆႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ် ၶဝ်ႈဝႆႉလွၵ်ႉဢိၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃး တေၸၢင်ႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉတၢင်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပႆႇတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်တလႆႈတႅပ်းတတ်းၼႆႉ ပဵၼ် သၢႆငၢႆသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝိၸႅတ်ႉ တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶွင် Wikimedia Commons လႄႈ ဝိၸႅတ်ႉ တၢင်ႇၾၢႆႇ ၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၶဝ်ၼႆႉ တေၼႄတၢင်းပၼ်ၵႂႃႇ ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉယူႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၾၢႆႇဢၼ်တၢင်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး လႄႈ Wikimedia Commons ၼႂ်းၵႄႈၶႃသွင်ဢၼ်ၼႆႉ တေထုတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵၼ်သေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈတင်း ၽၢႆႇၼိုင်ႈ တေၸၢင်ႈသွၵ်ႈႁႃလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈသုင်ႁဵၼ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈ Help:လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆးတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇလူတူၺ်းလႆႈ တီႈHelp:Wiki Markup လႄႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈလွင်ႈတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ/႑ ၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။


လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈ

ၼဵၼ် ၶၢႆႉ ဢၼ်သိူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉတီႈၼႆႈယႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ယႃႇပေထုတ်ႇဢဝ် လိၵ်ႈၼႂ်း ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းထႅင်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၶႃႈၼႃႉ - ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းမႅၼ်ႈၺႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆတွင်းလွင်ႈမႄးထတ်း ဢၼ်ႁဵတ်းမႃးဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တေတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း လွၵ်းလၢႆးဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တႄႉ ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ ၼဵၼ် ၶၢႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၶၢႆႉၼႃႈလိၵ်ႈလႆႈယူႇ (တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၼၼ်ၼႆႉ တေလူဝ်ႇလႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉယူႇ)။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၶၢႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆတႄႉ ၶႅၼ်းတေႃႈလူတူၺ်းလိၵ်ႈပၼ်ၶေႃႈၽၢင်ႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၶၢႆႉၼၼ်ႉလီလီၶႃႈ။ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉၵႃႈတီႈ Wikipedia:ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်လိၵ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ ၼႆ လူတူၺ်း Wikipedia:သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လီသေပိူၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈ တိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႇ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈ Wikipedia:စာမျက်နှာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ၼႆႉၶႃႈလႄႈ


လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈ

ငဝ်းတူင်ႉတွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်လၢတ်ႈၼႄဝႆႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် မႄးထတ်းပွင်ႈလိၵ်ႈ

မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇႁဵတ်း ပွင်ႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉထႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇလိုဝ်းလင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးတေလႆႈလၢတ်ႈပွတ်းပွတ်းၼႆ တွၼ်ႈတႃႇပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၵဵပ်းႁွမ် ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်လႆႈယုမ်ႇယမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉသၵေႃးလႃႇဢၼ်လႆႈယုမ်ႇယမ်လႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်တီႈ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း၊ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ တိူၵ်ႉႁဵတ်းပပ်ႉဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈမီး လွင်ႈပၼ်လႆႈၶေႃႈၼႄႉၼွၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈ တိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႇ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈ Wikipedia:သင်၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါး ၼႆႉၶႃႈလႄႈ


ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ

ၼႃႈလိၵ်ႈမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈ မႄးထတ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႃႈလိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢမ်ႇလႆႈႁၼ် မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ သေ ၵူၺ်းတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တူၺ်းငဝ်ႈငႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈ တိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႇ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈ Help:လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ၼႆႉၶႃႈလႄႈ


လွင်ႈႁူၼ်လင်ၶိုၼ်း

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈမႄးထတ်းတၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း ႁူၼ်လင်ၶိုၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ တွၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၼၼ်ႉလႄႈ! သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်သေ ႁဵတ်းမႅၼ်ႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇဢိုတ်းႁႄႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈၸၢင်ႈမႄးထတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈ တိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႇ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈ Wikipedia:Revertingၼႆႉၶႃႈလႄႈ

VisualEditor

VisualEditor ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇႁူႉ လွင်ႈ wikitext markup သေ မႄးထတ်းပွင်ႈလိၵ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပေႃးၶႂ်ႈ တိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႇ ၵႂႃႇလူတူၺ်းတီႈ Help:Introduction to images with VisualEditor/1ၼႆႉၶႃႈလႄႈ
သိုပ်ႇၵႂႃႇၵၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈတမ်းပိူင်