လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ၵူႈမိုဝ်းတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ

တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ သၢင်းလၢင်းဝႆႉပၼ် လွၵ်းလၢႆး တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈလိူၵ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်သၢင်ႇတေႃႇ တႃႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၼႆၸိုင် လူတူၺ်းလႆႈ တီႈ ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇမႃႇတီႇမီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်လႆႈႁၼ် လိူင်ႇလိူင်ႇၼမ်ၼမ် တီႈၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး။ ၾၢႆႇဢၼ်တေတၢင်ႇၶိုၼ်ႈတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၽၢင်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၽၢႆႇ ဢၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူတူၺ်း ပိူင်ၵၢၼ် သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈၼႆ ပေႃးဝႃႈတေတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိုင် ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉမၼ်းၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈလႄႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သႅၼ်းၾၢႆႇမၼ်း ၽၢင်ႉဝႆႉ ယႃႇပေပၼ်ပူၼ်ႉ ႑႐႐ မႅၵ်ႇၵႃႇပၢႆႉ။ မိူဝ်ႈပႆႇတၢင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅမ်ႈယူႇၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈႁႃတူၺ်းတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဢင်းၵိတ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) တီႈ Wikimedia Commons ၼၼ်ႉလႄႈ။ တေၸၢင်ႈလႆႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ ၸႂ့်ပၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈထိင်းပၼ်လႆႈ လွင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈတိုင်ႇၵီႈၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၶိုၼ်းၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေၸၢင်ႈလႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉမၼ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉသေ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပူႇၵႄႇဝီႇၶီႇသေၵေႃႉၵေႃႉ မႄးႁဵတ်း Update ပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ် Update ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇလႄႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း

မႄးထတ်း
လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ
လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ
  • တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေတၢင်ႇလႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈ ၶဝ်ႈဝႆႉ Log In ယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈလူတ်ႇၾၢႆႇၶိုၼ်ႈၽၢႆႇလႆႈ။
လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၾၢႆႇ
လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၾၢႆႇ
  • ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇယဝ်ႉ ၵႂႃႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ "လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၾၢႆႇ" ဢၼ်မီးတီႈပႅၵ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ လိူၵ်ႈပၼ် ၼဵၼ် "Select media files to share" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
တႅမ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်း ၾၢႆႇ
တႅမ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်း ၾၢႆႇ
  • ၵမ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈထႅမ်သႂ်ႇပၼ် လွင်ႈတၢင်း၊ ၶေႃႈသပ်းလႅင်း တွၼ်ႈတႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇမၼ်းဝႃႇ၊ ၶေႃႈသပ်းလႅင်း ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း၊ ဝၼ်းထီႉ၊ ပိူင်ထၢၼ်ႈၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈထႅမ်ယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းပၼ် Publish ၼႆၵေႃႈ တေတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉပၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Upload wizard use shn

  • ပေႃးလူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉလီငၢမ်းၼႆ တေလႆႈပိုၼ် ၸၼ်ႉလိုၼ်းသုတ်းတေဢွၵ်ႇမႃးၼႄပၼ် တႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၸႂ်ႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇယဝ်ႉ။

ၶိုၼ်းမႄးၸႂ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇယဝ်ႉ

မႄးထတ်း
 
Image File Name Shn

ေႃးဝႃႈတေၸႂ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈၶႅပ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢင်ႇဝႆႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢၼ်ပိူၼ်ႈသေၵေႃႉၵေႃႉတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၼႆ ထုတ်ႇဢဝ်ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ၼႄဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းလွၵ်းသီလႅင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇဢၼ်ႁဝ်းတေဢဝ်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထုတ်ႇဢဝ် ၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၶူတ်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။ Image:ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇ|thumb|150px|လွင်ႈတၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈတႅမ်ႈ။ တီႈၽၢႆႇၼႃႈ Image: ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် ( [[ )ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တေပဵၼ်ၵႂႃႇ ( [[Image:ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇ)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၽၢႆႇလင်မၼ်း ဢၼ်ဢူတ်းမၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် ]] ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် တေပဵၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ တေပဵၼ်ၼင်ႇ ( |thumb|150px|လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈတႅမ်ႈ]] ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် 150px ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သႅၼ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉ 280px ၼႆ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တေၸၢင်ႈၶၢႆႉပႃး ဢွင်ႈတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 
ၸွမ်ပိဝ်တႆး မီးၽၢႆႇသၢႆႉ
  • ပေႃးတႅမ်ႈဝႃႈ | thumb|left|150px ၼႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ တေၶၢႆႉၵႂႃႇမီးၽၢႆႇသၢႆႉယဝ်ႉ။
 
ၸွမ်ပိဝ်တႆး မီးၽၢႆႇၶႂႃ
  • ပေႃးတႅမ်ႈဝႃႈ | thumb|right|150px ၼႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ တေၶၢႆႉၵႂႃႇမီးၽၢႆႇၶႂႃယဝ်ႉ။
 
ၸွမ်ပိဝ်တႆး မီးၼႂ်းၵၢင်
  • ပေႃးတႅမ်ႈဝႃႈ | thumb|center|150px ၼႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ တေၶၢႆႉမီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းၵၢင်။
 
ၸွမ်ပိဝ်တႆး မီးၼႂ်းၵၢင်
  • ပေႃးတႅမ်ႈဝႃႈ | thumb|100px]] ၼႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ တေၼႄပၼ်တႃႇ ႑႐႐ ၽိၵ်ႇသႄႇယဝ်ႉ။။ |thumb|သႅၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇ px| ၼႆယဝ်ႉ။


လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႄႇလႃႇရီႇ(Gallery)

မႄးထတ်း

တွၼ်ႈတႃႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ် တေလီတူၺ်း လီယဵမ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႂ်ႇႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်မၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႄႉဝႃႈ ယၢပ်ႇယဵၼ်းႁႅင်းၼႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ထုတ်ႇဢဝ်ၶူတ်ႉၽၢႆႇတင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ တီႈၽၢႆႇလင်မၼ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇလႄႈ။ ( | ဢမ်ႇၸႂ်ႈ (ဢၢႆႇ) ဢမ်ႇၼၼ် (တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ဢႄႇလ် တူဝ်လဵၵ်ႉ)ၵူၺ်း)။ မီးတီႈႁိမ်းၽၢႆႇသၢႆႉဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇတႂ်ႈ Back Key သေ ၼဵၵ်းလေႃး Shift သေၵေႃႈ ဢဝ်လႆႈယူႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇလႆႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶဝ်ႈၼၼ်ႉ။

<gallery> 
Image:|
Image:|
Image:|
</gallery>

တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလင် Image: ၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇသေ ၽၢႆႇလင် | ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

 <gallery perrow=တၢင်းၼပ်ႉသဝ် ဢၼ်တေလူဝ်ႇ>

ပေႃးတႅမ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈ တၢင်းၼမ်သဝ် ဢၼ်ၶႂ်းလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းဝႃႈ - တေဢဝ်ၸွမ်ပိဝ်တႆးသေ ၼႄပၼ် တႃႇသဝ်သီႇသဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸိုဝ်ႈၽၢႆႇမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ် Flag of Shan.png ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈ perrow= သႂ်ႇပၼ် 4ယဝ်ႉ။ ၸွမ်ပိဝ်တႆး ႑၊ ႒၊ ႓၊ ႔ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် တေလႆႈႁၼ် ပဵၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ပိူင်ယၢင်ႇ

မႄးထတ်း

တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိူင်ယၢင်ႇ : တူၼ်ႈတီး