ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈပိုတ်ႇ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Contents
သိုပ်ႇမိုတ်ႈ   တိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း   ၸွပ်ႇႁူႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး   ၵၼ်ႁဵၼ်း

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်?

A short video about the satisfaction editors get from contributing

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼႆႉ မၼ်း ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ လႆႈလၢႆဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈ၊ မႄးထတ်းယဝ်ႉ။ လႆႈၶိုင်ပွင်ဝႆႉ ပိူင်ဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝီႇၶီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်းလူၺ်ႈ ၸွမ်းယၢမ်းမူင်းၵူၼ်ႈထၢၼ်ႈသေၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုင်ပွင် ႁႂ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမၢႆသႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်း ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇလူတူၺ်း လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၼၼ်ႉၼႆ တူၺ်းတီႈ လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

Image of Wikipedia showing the edit link above the page title. Screen readers may show this under the "views" heading.
တွၼ်ႈတႃႇမႄး ပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼဵၼ် "မူၼ်ႉမႄး" ၼၼ်ႉလႄႈ
ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ယႃႇပေၵူဝ်ႁႄ တႃႇမႄးထတ်း – ၼႃႈလိၵ်ႈၸမ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ မႄးထတ်းလႆႈသေ ႁဝ်းၶႃႈပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈႁတ်းႁၢၼ်!။ တွၼ်ႈတႃႇတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃး တူဝ်ႇယၢင်မၼ်း- လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ တီႈဝႆႉပွင်ႈလိၵ်ႈ၊ မႄးတမ်းတူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ႁႂ်းလူငၢႆႈ၊ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ပႅတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉၽၢႆႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ် ၽိုၼ်ဢိင် သေၵေႃႈ ၼႄပၼ် ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈၼႄႉၼွၼ်းလႆႈယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ဢမ်ၼၼ် ၶဝ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃမႄးထတ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လႅပ်းမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်လႄႈ ပေႃးတေမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ။ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ တေသၢင်းလၢင်းၼႄပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းပိုၼ်ႉထၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ လွင်ႈထတ်းသၢင် လႄႈ လွင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉၶႃႈ။

မၢႆထိုင်ဝႆႉလႄႈ – ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလႆႈ။ လွင်ႈမႄးထတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်း လွင်ႈႁူၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ၊ လွင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈတိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ လွင်ႈမီးႁုတ်းမီးႁွႆးယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ မႄးထတ်းပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ တီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

လူႇတၢၼ်းလႄႈ - ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ လၢႆလၢႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ် ႁႅင်းလူႇတၢၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ လူႇတၢၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇသၢႆႉၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လူႇတၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၶႂၢၵ်ႈၵၢၼ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၸရိၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈမူတ်းသဵင်ႈ တႃႇၵၢၼ်ပရေႃၵျႅတ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ။

ဢွၼ်ၵၼ် မႄးထတ်းတူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈ

  1. တွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး sandbox ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းၵၢၼ်မႄးထတ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈၼႆႈလႄႈ။ (သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တူဝ်လိၵ်ႈယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်သႂ်ႇပၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်း တီႈတူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။)
  2. ပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ။
  3. တွၼ်ႈတႃႇထတ်းသၢင်တူၺ်း လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼဵပ်းပၼ်တီႈ ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၵဵပ်းသိမ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။