လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ

ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈပႅၵ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉ ၼႃႈၸေႃးၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇၸူးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။ တီႈမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈမႄးထတ်း ဢၼ်တိုၵ်ႁႃႉႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉသေ ၸၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်း ထတ်းသၢင်လႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃ မႄးထတ်း လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ​လႄႈသင်၊ ၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃတူၺ်း လွင်ႈမိုဝ်းလူၼ်း လႄႈ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးပၼ်လႆႈယူႇ။

တီႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၼႄပၼ် ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈၸီႉ၊ လွင်ႈမႄးထတ်း ႁဵင်းလိၵ်ႈဢၢႆႇၽီႇ၊ လွင်ႈမႄးထတ်းပွတ်ႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈဢဝ် tagsသေၵေႃႈ ထွင်ထတ်းတူၺ်းလႆႈယူႇ (e.g.: visual editor, ဢဝ်တႃႁၼ်မႄးထတ်း၊ မႄးထတ်းဢၼ်ပဝ်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ)။

တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈသပ်းလႅင်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တူၺ်းတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ MediaWiki ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။