လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ

တူဝ်ယေႃႈ:

ၽိုၼ်မၢႆ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်မၢႆတၢင်ႇဝႆႉ လွင်ႈဢၼ်တႄႇဢဝ် ၽူႈတႄႇတႅမ်ႈ တေႃႇထိုင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ယႃႉပႅတ်ႈပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈၵႂႃႇ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်းမႄးဢဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ Undo သေၵေႃႈ မူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်တႃႇ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပွင်ႈလိၵ်ႈ ႒ ဢၼ်ၵူၺ်း။ ပေႃးဝႃႈပူၼ်ႉလိူဝ်ၵႂႃႇ ႒ ဢၼ်ၼႆတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢၼ်သေၵေႃႉၵေႃႉမႄးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼဵၼ် Undo ၼၼ်ႉလႄႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ တီႈဢၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းမႄးၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေဢဝ်သီလိူင်ၶၢမ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉသေ တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈသီလႅင်ယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် တူဝ်လိၵ်ႈလႅင် ဢၼ်သီၶဵဝ်ၶွၼ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်တႅမ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ်သိူင်ႇၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇလႆႈယူႇ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလၢႆးဢၼ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။