မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ၊ လုၵ်ႉတီဢုပ်ႇၵုမ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ။
မ္ၚဵုရအဴ၊ ဒုင်တၠုင်ဏာနူကဵုညးလွပ်ဓရီုကျာဏအ်ရအဴ။

Hello, my name is --咽頭べさ (talk) 05:19, 21 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2021 (UTC)Intobesa I am Mon people I can speak Tai but I am not good at writing Tai texts however, I love Tai people very much. oky thanks.Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]